Migrācija un patvērums

Jums ir tiesības atstāt savu izcelsmes valsti. Tomēr jūsu tiesības ieceļot citā valstī ir atkarīgas no dažādiem apstākļiem, piemēram, no iemesliem, kuru dēļ esat izceļojis no savas mītnes valsts vai izcelsmes valsts.

Migrācija – gan brīvprātīgā, gan arī piespiedu migrācija – nozīmē cilvēku pārvietošanos visos iespējamos veidos. Iemeslus, kuru dēļ cilvēki atstāj savu mītnes zemi, parasti sauc par “atgrūšanas – pievilkšanas” jeb motivētājfaktoriem – daži cilvēki ir spiesti pamest savu valsti konfliktu, dabas katastrofu vai vajāšanas dēļ. Citi dodas uz ārzemēm tādu iemeslu dēļ kā labākas ekonomiskās izredzes, izglītība vai klimats.

Nav vispārpieņemtas jēdziena “migrants” definīcijas. Starptautiskā Migrācijas organizācija  (IOM) terminu “migrants” lieto kā vispārīgu jēdzienu tādas personas apzīmēšanai, kura dažādu iemeslu dēļ uz laiku vai pastāvīgi ir pārcēlusies no savas dzīvesvietas vai nu tās pašas valsts robežās, vai arī aiz tām. Šis termins aptver dažādas cilvēku kategorijas, piemēram, viesstrādniekus, starptautiskos studentus, patvēruma meklētājus un citus.

Migrācija, patvērums un cilvēktiesības

Ir svarīgi nošķirt dažādas migrantu kategorijas, jo katrai no tām ir atšķirīgas tiesības un pienākas cita veida aizsardzība. Starptautiskie cilvēktiesību dokumenti paredz, ka visām personām, tostarp arī migrantiem, ir garantētas cilvēka pamattiesības, ieskaitot tādas tiesības kā tiesības uz dzīvību, tiesības uz brīvību un drošību, kā arī spīdzināšanas aizliegumu. Tomēr bēgļiem ir plašākas tiesības nekā citiem migrantiem, jo bēgļi nevar saņemt aizsardzību savā izcelsmes valstī.

Par šo Gidu

Šajā Gidā ir izskaidrota atšķirība starp vispārējo migrāciju un patvēruma meklēšanu. Tajā izskaidrots, kādos gadījumos jums ir tiesības ieceļot citā valstī, kādas sekas izriet no ieceļošanas tajā bez likumīga pamata un kādas ir patvēruma meklētāja vai bēgļa tiesības.

Resursi

Atjaunots 25/07/2023