Patvērums, saukts arī par "starptautisko aizsardzību", ir tiesiska aizsardzība, kas tiek piešķirta personām, kuras savā izcelsmes valstī saskaras ar vajāšanu vai nopietnu kaitējumu.

Kas ir bēglis?

Starptautiskās aizsardzības stūrakmens ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par bēgļu statusu, kas pazīstama arī kā Ženēvas konvencija vai 1951. gada Bēgļu konvencija. Konvencija definē jēdzienu “bēglis” kā personu, kas atrodas ārpus savas valsts un nevar vai nevēlas atgriezties savā izcelsmes valstī “pamatotu baiļu tikt vajātam rases, reliģijas, tautības vai piederības kādai sociālai grupai vai politisko uzskatu dēļ”.

piemērs Jūs varētu kvalificēties kā bēglis, ja esat opozīcijas aktīvists, kurš iestājas pret jūsu valstī valdošo režīmu, un jūsu politisko uzskatu dēļ varas iestādes izdod orderi jūsu arestam.

Šodien ar starptautisko aizsardzību saistītā kārtība un nosacījumi ir kodificēti ES tiesībās, kas ir arī Latvijas likumdošanas (Patvēruma likums) pamatā. ES Kvalifikācijas direktīva nosaka standartus, lai kvalificētos starptautiskajai aizsardzībai.

Kas ir vajāšana?

Bēgļa definīcija Kvalifikācijas direktīvā atbilst definīcijai 1951. gada Bēgļu konvencijā. Direktīva arī precizē, ko nozīmē vajāšana, kas tiek definēta kā smags cilvēka pamattiesību pārkāpums, tostarp, bet ne tikai:

  • fiziskas, garīgas vai seksuālas vardarbības akti
  • diskriminējoši juridiski, administratīvi vai tiesas pasākumi
  • nesamērīga/diskriminējoša kriminālvajāšana vai sods

Kas ir alternatīvā aizsardzība?

Kvalifikācijas direktīvā ir nošķirti divi starptautiskās aizsardzības veidi: bēgļa statuss un alternatīvā aizsardzība. Alternatīvā aizsardzība tiek piešķirta cilvēkiem, kuri nav kvalificējami kā bēgļi, pamatojoties uz 1951. gada Bēgļu konvencijā izklāstīto definīciju, bet kuriem, atgriežoties savā izcelsmes valstī, draud nopietns kaitējums, tostarp:

  • nāvessods
  • spīdzināšana vai necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās vai sodīšana,
  • nopietni un individuāli draudi bruņota konflikta nešķirojošas vardarbības dēļ

Galvenā atšķirība ir tā, ka alternatīvā aizsardzība nav saistīta ar pieciem bēgļa statusa pamatiem (rase, reliģija, tautība, piederība noteiktai sociālajai grupai vai politiskie uzskati).

piemērs Jūs varētu pretendēt uz alternatīvo aizsardzību, ja jūsu valstī notiek bruņots konflikts un augstais neselektīvas vardarbības līmenis neļauj jums palikt savās mājās.

Kas ir patvēruma meklētājs?

Patvēruma meklētājs ir persona, kas ir pieteikusies starptautiskās aizsardzības saņemšanai, bet par viņa pieteikumu vēl nav pieņemts lēmums.

Patvērums & cilvēktiesības

Tiesības meklēt patvērumu ir cieši saistītas ar jūsu cilvēktiesībām. Tas nozīmē, ka jums ir tiesības dzīvot vietā, kur tiek ievērotas jūsu cilvēktiesības – ja jūsu valsts nevar jūs aizsargāt no nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai ir šādu pārkāpumu izdarītāja, citas valstis nedrīkst jūs nosūtīt atpakaļ. Galvenās tiesības, kuras varētu tikt pārkāptas, ir jūsu tiesības uz dzīvību, spīdzināšanas aizliegums vai tiesības uz brīvību un drošību.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā jūs atradīsiet informāciju par to, kā pieteikties patvērumam, kāda ir procedūra, kādas ir jūsu tiesības patvēruma procedūras laikā un pēc tās, kā arī kādos gadījumos jūs varētu tikt aizturēts kā patvēruma meklētājs.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma