Jūs nedrīkst izslēgt no procedūras, kurā pieņemamie lēmumi attiecas uz jums. Procedūrā, kurā psihiatri un tiesnesis lemj par jūsu  ievietošanu garīgās veselības aprūpes iestādē  pret jūsu gribu, ir jātiek ievērotām jūsu pamattiesībām. 

Piespiedu ievietošanas procedūrā svarīgākās jūsu pamattiesības ir šādas:

Informētība par ievietošanas iemesliem un jūsu tiesībām

Jums ir tiesības būt informētam par to, kāpēc esat nogādāts garīgās veselības aprūpes iestādē un kādas ir jūsu tiesības un pienākumi, uzturoties tajā. Psihiatriskajai slimnīcai jācenšas attiecīgo informāciju jums sniegt pēc iespējas plašākā apmērā.

Advokāts

Jums ir tiesības saņemt valsts apmaksātu advokāta palīdzību, kas nepieciešama procesā. Tiesnesim ir pienākums palīdzēt jums tādu nodrošināt. Par juridiskās palīdzības apjomu varat izlasīt Ārstniecības likumā. Jums ir tiesības garīgās veselības aprūpes iestādē satikties ar savu advokātu un iepazīties ar jūsu lietas materiāliem.

Dalība

Jums ir tiesības būt klāt tiesas sēdē, ja to ļauj jūsu veselības stāvoklis. Jūsu advokātam ir obligāti jāpiedalās tiesas sēdē. Jums (ja to ļauj jūsu veselības stāvoklis) un jūsu advokātam ir tiesības tiesas sēdē izteikt savu viedokli tiesnesim.

Valoda un tulkojums

Ja jūs nesaprotat un/vai neprotat latviešu valodu, tiesai ir pienākums jums nodrošināt valsts apmaksātus tulka pakalpojumus tiesas sēdē. Turklāt jums ir tiesības bez kavēšanas saņemt lēmuma tulkojumu valodā, kuru jūs saprotat. 

Pārsūdzība

Jums ir tiesības pārsūdzēt lēmumu 10 dienu laikā no dienas, kad esat to saņēmis. Jūs varat iesniegt apelācijas sūdzību, ja uzskatāt, ka faktu izklāstā vai juridiskajā pamatojumā  pieļautas kļūdas vai jebkuras jūsu pamattiesības nav ievērotas. Pārsūdzības procedūra ir izskaidrota Ārstniecības likumā

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jūsu tiesības lēmuma pieņemšanas procesā nav ievērotas, jūsu ievietošana garīgās veselības aprūpes iestādē var būt prettiesiska  un var būt pārkāptas  jūsu tiesības uz brīvību un drošību. 

Uzziniet vairāk par iespējām iesniegt sūdzības.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma