Piespiedu ievietošana garīgās veselības aprūpes iestādē

Atsevišķās situācijās jūs var ievietot garīgās veselības aprūpes iestādē piespiedu kārtā. Tomēr tam jānotiek tiesiski un ievērojot jūsu cilvēktiesības.

Parasti ievietošanai garīgās veselības aprūpes iestādē jābūt brīvprātīgai un jānotiek, pamatojoties uz piekrišanu, ko jūs kā informēta persona esat devis. Informētas personas piekrišana nozīmē to, ka ārsti jums snieguši informāciju par jūsu slimību un jūs esat piekritis nepieciešamajai ārstēšanai. 

Tomēr jūs var ievietot garīgās veselības aprūpes iestādē arī piespiedu kārtā, ja jums ir tādi garīga rakstura traucējumi, ka tas nepieciešams.

Piespiedu ievietošanas veidi

Latvijas tiesību akti pieļauj piespiedu ievietošanu garīgās veselības aprūpes iestādē četros gadījumos:

  1. ja tas nepieciešams jūsu paša vai sabiedrības drošības labad vai jūs vairs nespējat pats par sevi parūpēties;
  2. ja tiesa  ir atzinusi, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu nepieskaitāmības vai ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai pēc notiesāšanas kļuvis nepieskaitāms un ievietošana garīgās veselības aprūpes iestādē ir nepieciešama;
  3. ja ar tiesas lēmumu jums ir noteikta psihiatriskā ekspertīze kriminālprocesā;
  4. ja ievietošana garīgās veselības aprūpes iestādē ir nepieciešama kā kriminālprocesā piemērojams drošības līdzeklis, kas noteikts, ņemot vērā jūsu nepieskaitāmības vai ierobežotas pieskaitāmības stāvokli. 

Piespiedu ievietošana un cilvēktiesības

Cilvēktiesības aizliedz prettiesisku un patvaļīgu ievietošanu garīgās veselības aprūpes iestādē. Tādēļ jebkurai iestādei nepieciešams stingrs jūsu brīvības ierobežošanas nepieciešamības pamatojums, jāievēro skaidri noteiktas procedūras un jāizturas pret jums ar cieņu. Piespiedu ievietošanas procedūrā var tikt skartas tādas jūsu cilvēktiesības kā tiesības uz brīvību un drošību, tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz dzīvību, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai spīdzināšanas aizliegums un tiesības uz privāto dzīvi.

Par šo Gidu

Šis Gids skaidros, kādos gadījumos jūs var ievietot garīgās veselības aprūpes iestādē, kāda informācija jums attiecīgajā gadījumā ir jāsaņem, kādas procedūras iestādēm jāievēro un kā pret jums jāizturas. 

Resursi

Atjaunots 25/07/2023