Lēmums personu pret tās gribu ievietot garīgās veselības aprūpes iestādē ir ļoti nopietns fiziskās brīvības ierobežojums, kas tai var radīt dziļu nemiera un pazemojuma sajūtu.

Cilvēktiesības to definē kā aizturēšanu. Tādēļ šāds lēmums jāpieņem ļoti pārdomāti un tam jābūt tiesiskam. Tiesiskums nozīmē, ka piespiedu ievietošanai jābūt paredzētai likumā un izpildītai nepatvaļīgā veidā. Katrā konkrētajā gadījumā jāapsver, vai ievietošana patiešām ir nepieciešama.  

Ievietošana saskaņā ar likumu

Tiesiskums nozīmē, ka likums  skaidri noteic, kādās situācijās personu var pret tās gribu ievietot garīgās veselības aprūpes iestādē. Likumā jābūt izskaidrotam šādas ievietošanas pamatam un skaidri noteiktai  taisnīgai procedūrai. 

Latvijā tas, kā personu pret tās gribu var ievietot garīgās veselības aprūpes iestādē, ir izskaidrots Ārstniecības likumā, kas paredz situācijas, kad šāda ievietošana ir nepieciešama, un nosaka piespiedu ievietošanas procedūru. 

Nepatvaļīga ievietošana

Diemžēl nedz likums, nedz tajā noteiktā procedūra nevar nodrošināt to, ka jebkurā gadījumā attiecībā uz piespiedu ievietošanu pieņemtais lēmums  būs pareizs. Papildus tam, ko paredz likums, piespiedu ievietošana nedrīkst būt patvaļīga. Lai tā nebūtu patvaļīga, ir jāņem vērā:

  • vai pastāv kāds no šādiem ievietošanas pamatiem:
    - persona apdraud sevi vai citus tā, ka var tikt nodarīta nopietna fiziska trauma, vai
    - persona nevar parūpēties pati par sevi vai cilvēkiem, par kuriem tā ir atbildīga, un, ja šī persona netiek ārstēta, tās veselība var nopietni pasliktināties;
  • personai patiešām ir garīga rakstura traucējumi, ko diagnosticējusi kompetenta iestāde un kam ir objektīvi pierādījumi;
  • tiesas lēmumā par piespiedu ievietošanu garīgās veselības aprūpes iestādē ir skaidri noteikts, kādā ziņā personas stāvoklis atbilst Ārstniecības likumā noteiktajiem pamatiem
  • iestādes nav rīkojušās negodprātīgi – piespiedu ievietošana nav notikusi apslēptu vai neattaisnojamu iemeslu dēļ;
  • persona tiek turēta vietā, kas patiešām paredzēta tādu cilvēku ārstēšanai, kuriem ir garīgi traucējumi. Latvijā šādas personas tiek ievietotas psihiatriskajā slimnīcā. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jūs esat piespiedu kārtā ievietots garīgās veselības aprūpes iestādē bez  likumīga pamata vai  šī ievietošana netika pienācīgi veikta un pamatota, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz brīvību un drošību.

Uzziniet vairāk par iespējām iesniegt sūdzības.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma