Brīvprātīgā darba veicēja tiesības

Kādas tiesības jums ir kā brīvprātīgā darba veicējam?

Ikvienam ir tiesības pieteikties par brīvprātīgā darba veicēju, un ikviena kandidatūra tiek izskatīta bez diskriminācijas. Tomēr atsevišķos gadījumos uz brīvprātīgā darba veicējiem var tikt attiecināti atlases kritēriji, piemēram, saistībā ar vecumu, vai tikt paredzētii iesaistes vai apmācības nosacījumi saistībā ar veicamā brīvprātīgā darba īpašo raksturu.

Ja esat brīvprātīgā darba veicējs, tad jums, veicot attiecīgo darbu, ir tiesības uz pilnīgu savu cilvēktiesību aizsardzību.

Jums kā brīvprātīgā darba veicējam ir tiesības:

  • būt informētam par prasībām, kas jāizpilda pirms brīvprātīgā darba uzsākšanas
  • uz drošiem darba apstākļiem, kas nekaitē veselībai
  • pieprasīt izziņu, kas apliecina brīvprātīgā darba izpildi un periodu
  • atteikties no brīvprātīgā darba veikšanas, ja konkrētais darbs neatbilst jūsu prasmēm vai nav jums pieņemams
  • būt apdrošinātam pie brīvprātīgā darba organizētāja, ja veicat tādu brīvprātīgo darbu, kas ir apdrošināms saskaņā ar likumu
  • nekavējoties izbeigt tiesiskās attiecības ar brīvprātīgā darba organizētāju, ja jums ir svarīgs iemesls tā rīkoties (, piemēram, ar tikumību vai godīgumu saistīti apsvērumi liedz jums turpināt attiecīgo brīvprātīgo darbu)

svarīgi Ar brīvprātīgo darbu nevar aizvietot algotu darbu. Ja darbu, kuru jūs veicat brīvprātīgi, citādi nāktos uzdot algotam darbiniekam, tad jūsu iesaistīšana šajā darbā bez atlīdzības ir nelikumīga.

Kādas cilvēktiesības varētu tikt pārkāptas?

Atkarībā no brīvprātīgā darba veida var tikt ietekmētas dažādas tā veicēja cilvēktiesības. Piemēram, ja jūs tiekat diskriminēts atlases procedūras vai paša darba laikā, t. i., ja jums iesaistīties brīvprātīgajā darbā tiek aizliegts jūsu tautības vai etniskās piederības dēļ, tad var būt pārkāptas jūsu tiesības netikt diskriminētam. Ja brīvprātīgā darba organizētājs neievēro darba drošības prasības un jums tiek nodarīts kaitējums, tad, iespējams, ir pārkāptas jūsu tiesības uz dzīvību. Ja esat spiests veikt attiecīgo darbu, tad ir pārkāpts piespiedu darba aizliegums.

Resursi

Atjaunots 15/03/2023