Jaunatnes politika nosaka mērķus, kuru dēļ jānodrošina jauniešu līdzdalība sabiedriskajās lietās, un metodes, ar kādām šī līdzdalība jānodrošina.

Jaunatnes politiku Latvijā regulē galvenokārt Jaunatnes likums. Tas nosaka jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītās personas un to kompetences jomas, jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī pamatprincipus finansējuma piešķiršanai jaunatnes iniciatīvām, jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un darbam ar jaunatni. Šie pamatprincipi ietver, bet neaprobežojas ar:

  • līdzdalības principu
  • informācijas pieejamības principu
  • vienlīdzīgu iespēju principu
  • jaunatnes interešu ievērošanas principu
  • mobilitātes un starptautiskās sadarbības principu

Jaunatnes politikas īstenošanā vislielākajā mērā ir iesaistītas pašvaldības. Saskaņā ar Jaunatnes likumu pašvaldībai ir jānodrošina jauniešu organizāciju un iniciatīvas grupu iespēja piedalīties diskusijās par pašvaldības lēmumiem, kas skar jaunatnes politiku, pirms šo lēmumu pieņemšanas.

Resursi

Atjaunots 15/03/2023