Jauniešu līdzdalība

Jauniešiem ir tiesības tikt uzklausītiem un sagaidīt, ka viņu balss tiek ņemta vērā. Tomēr jauniešu līdzdalība sabiedriskajās lietās bieži vien ir ierobežota, jo īpaši tāpēc, ka pilsoņi, kas nav sasnieguši noteiktu vecumu, vēl nedrīkst balsot vai kandidēt vēlēšanās un tādējādi nevar tieši paust savu viedokli vēlēšanu iecirknī vai valdības līmenī.

Jaunatne ir neatņemama sabiedrības sastāvdaļa, un to ietekmē gandrīz visi publiskie lēmumi, turklāt daudzi no tiem ietekmē īpaši vai pat ekskluzīvi, kā, piemēram, tie lēmumi, kas saistīti ar izglītības politiku. Tāpēc ir īpaši svarīgi dot jauniešiem iespēju izteikties par sabiedriskajiem jautājumiem, kas viņus skar, un vairākas cilvēktiesības aizsargā jauniešu tiesības uz pilsonisko līdzdalību.

Jauniešu līdzdalība un cilvēktiesības

Tiesības uz pilsonisko līdzdalību ir cilvēka pamattiesības, un jauniešiem tās ir tādas pašas kā pieaugušajiem. Konkrēti, tiesības tikt uzklausītam ir bērna (ar to saprotot jebkuru par 18 gadiem jaunāku personu) pamattiesības, kas noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību konvencijā. Tātad bērnam, kurš jau spēj veidot savus uzskatus, ir tiesības brīvi paust savu viedokli visos jautājumos, kas viņu skar, un bērna uzskatiem ir piešķirama pienācīga nozīme atbilstoši viņa vecumam un briedumam. Nepilngadīgo tiesībām brīvi paust savus uzskatus nav vecuma ierobežojuma, un šīm tiesībām jābūt īstenojamām bez jebkādas diskriminācijas tādu iemeslu dēļ kā rase, etniskā piederība, tautība, dzimums, valoda, reliģija, politiskie vai citi uzskati, invaliditāte, dzimšana laulībā vai ārpus laulības, seksuālā orientācija u. tml.

Tiesības tikt uzklausītam līdz ar tiesībām netikt diskriminētam un izteiksmes brīvību uzliek valstīm pienākumu izveidot tādu sistēmu, kurā jauniešiem ir iespēja ietekmēt lēmumus un politiku, kas viņus skar.

Vairāk par valsts pienākumu garantēt tiesības uz pilsonisko līdzdalību un par negodīgas diskriminācijas aizliegumu lasiet šajā Gidā.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā tiek skaidrots, kādā veidā jaunietis var piedalīties sabiedriskajās lietās un kādas tiesības ir jauniešiem.

Resursi

Atjaunots 20/03/2023