Galvenās pilsoniskās līdzdalības idejas

Ikvienam ir tiesības uz pilsonisko līdzdalību – tas nozīmē, ka ikvienam sabiedrības loceklim, kuru skar vai interesē kāds konkrēts jautājums, ir tiesības paust savu viedokli par to. Pilsonisko līdzdalību var ierobežot, taču tikai tad, ja attiecīgie ierobežojumi ir noteikti ar likumu, un izņēmuma gadījumos, piemēram, tad, kad tiek apdraudētas citu cilvēku tiesības vai tiek apdraudēta valsts drošība, sabiedriskā kārtība vai sabiedrības veselība vai tikumība.

Pilsoniskā līdzdalība var īstenoties jebkurā laikā, arī pirms personu ietekmējoša lēmuma pieņemšanas, tā pieņemšanas procesā un pēc tā pieņemšanas. Pilsoniskā līdzdalība ir veids, kādā personas var piedalīties demokrātiskajos procesos, un citstarp ietver arī balsošanu.

Pilsoniskās līdzdalības mērķi

Pilsoniskās līdzdalības galvenais mērķis ir mudināt cilvēkus līdzdarboties sabiedrībai svarīgu lēmumu pieņemšanā un gādāt par to, lai šie lēmumi atbilstu sabiedrības vajadzībām un vēlmēm. Vēl viens pilsoniskās līdzdalības mērķis ir panākt to, ka valsts iestāžu pieņemtie lēmumi tiek izskaidroti un ir saprotami tiem, kurus tie ietekmē.

Pilsoniskā līdzdalība palīdz identificēt problēmas tad, kad tās rodas, apsvērt alternatīvus risinājumus un stiprināt izraudzītā risinājuma efektivitāti.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma