Nevalstiskās organizācijas

Nevalstiskās organizācijas ir brīvprātīgas pašpārvaldes struktūras vai organizācijas, kas izveidotas nevis peļņas gūšanai, bet citu mērķu sasniegšanai. NVO demokrātijā pilda ļoti nozīmīgu lomu, veicinot sabiedrības izpratni, līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, kā arī nodrošinot valsts iestāžu darba caurskatāmību un atbildību.

NVO var darboties efektīvi, izmantojot dažādus instrumentus un pielāgojot savus resursus un iespējas mērķim, kura dēļ tā izveidota. NVO var pildīt daudzas un dažādas funkcijas, sākot ar to, ka var kalpot par ieinteresēto personu un visas sabiedrības saziņas līdzekli, un beidzot ar to, ka var aktīvi veicināt pārmaiņas, tostarp likumu grozīšanu vai politikas maiņu. Pēc NVO mēroga var izšķirt vietējas NVO, nacionālas NVO un starptautiskas NVO. Pēc sava rakstura, kā arī darbības jomas un diapazona tās ir ļoti atšķirīgas.

Ir iespējami vairāki veidi, kā īstenot savas tiesības uz pilsonisko līdzdalību ar NVO starpniecību. Jūs varat atbalstīt konkrētu NVO, piemēram, piedaloties tās darbā vai ziedojot tai. Jūs varat arī kļūt par konkrētas NVO biedru un tieši veicināt tās mērķu sasniegšanu, piemēram, palīdzot organizēt tās darbību un iesaistot tajā jaunus dalībniekus. Ja jūs interesē kāda no šīm iespējām, varat meklēt sev piemērotu NVO vai sazināties ar tādu NVO, kura jūs interesē, un pieprasīt vairāk informācijas par to, kā atbalstīt šīs NVO darbību vai kļūt par tās biedru. Turklāt jūs arī pats varat izveidot NVO.

Kā izveidot NVO?

Prasības attiecībā uz NVO dibināšanu ir ietvertas Biedrību un nodibinājumu likumā. Jūsu NVO var būt biedrība vai nodibinājums. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas izveidota biedrības statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai. Nodibinājums, arī fonds, ir mantas kopums, kas atvēlēts dibinātāja noteikta mērķa sasniegšanai. Gan biedrības, gan nodibinājumi ir bezpeļņas organizācijas.

Biedrību var dibināt:

  • fiziskā vai juridiskā persona vai personālsabiedrība
  • uz nenoteiktu vai noteiktu laiku
  • ne mazāk kā divi cilvēki
  • bez sākotnējā īpašuma ieguldījuma

Fondu var izveidot:

  • pamatojoties uz rakstveida lēmumu vai testamentu
  • uz nenoteiktu vai noteiktu laiku
  • viena vai vairākas personas
  • bez sākotnējā īpašuma ieguldījuma, bet paredzot, ka šāds ieguldījums var būt nepieciešams nākotnē

Likums aizliedz ar NVO starpniecību veikt noteiktas darbības, tostarp vērsties pret Latvijas neatkarību un teritoriālo vienotību, izteikt vai izplatīt priekšlikumus būtiski mainīt valsts struktūru, nodarboties ar vardarbības, terorisma, nacisma, fašisma vai komunisma ideoloģijas, kara un tamlīdzīgu propagandu. Taču NVO var brīvi veikt darbības, kas nav pretrunā ar likumu, jo īpaši izplatīt informāciju par savu darbību, veidot savus izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus, organizēt sapulces, gājienus un piketus, kā arī veikt citas publiskas darbības.

Kādas cilvēktiesības varētu tikt pārkāptas?

Ja jums ir aizliegts iestāties NVO vai dibināt NVO, var būt pārkāptas tiesības uz pulcēšanās un biedrošanās brīvību. Turklāt atkarībā no apstākļiem tas var tikt uzskatīts arī par diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma