Cilvēktiesības jums negarantē pārsūdzības iespējas pilnīgi visās lietās un strīdos. Taču, ja Latvijas likumi jums paredz iespēju pārsūdzēt zemākas instances tiesas spriedumu augstākas instances tiesā, kā tas vairumā gadījumu arī ir, tad augstākas instances tiesām visos pārsūdzības līmeņos ir jāievēro un jāgarantē jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu.

Pārsūdzības līmeņi:

Pirmais līmenis: Pirmās instances tiesa

Valsts iestādes lēmuma vai rīcības pārsūdzēšana pirmās instances tiesā. 

Lielākā daļa valsts vai publisko iestāžu lēmumu vispirms ir apstrīdami augstākā iestādē vai augstākai amatpersonai un tikai pēc tam var tikt pārsūdzēti pirmās instances tiesā (Administratīvajā rajona tiesā).

piemērs Ja nepiekrītat Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumam par jūsu nodokļu audita rezultātiem, vispirms jums tas jāapstrīd VID ģenerāldirektoram. Pēc tam jūs varat VID ģenerāldirektora lēmumu pārsūdzēt pirmās instances tiesā.

Otrais līmenis: Apelācijas instances tiesa

Pirmās instances tiesas nolēmumu pārsūdzēšana.

Jums ir tiesības pārsūdzēt arī administratīvās tiesas spriedumus un lēmumus. Latvijā vairums zemākās instances tiesas spriedumu un lēmumu par privātpersonu un valsts strīdiem ir pārsūdzami augstākā tiesā – apelācijas instances tiesā (Administratīvajā apgabaltiesā). Tiesvedības laikā apelācijas instances tiesai ir tādas pašas pilnvaras kā zemākas instances tiesai iztiesāt jūsu lietu (ieskaitot visas domstarpības par faktiem un likumu piemērošanu).

Trešais līmenis: Kasācijas instances tiesa

Apelācijas instances tiesas nolēmumu pārsūdzēšana kasācijas instances tiesā. 

Lielāko daļu apelācijas instances tiesas spriedumu var pārsūdzēt tālāk kasācijas instances tiesā (Augstākajā tiesā).

Šī tiesa jūsu sūdzību izskatīs vienīgi tad, ja jūs sūdzaties par zemākas instances tiesas kļūdām saistībā ar nepareizu likuma piemērošanu vai procesuālās kārtības pārkāpumiem un šīs kļūdas ir tik nopietnas, ka varēja novest pie lietas nepareizas iztiesāšanas.

Kasācijas instances tiesa neizskatīs sūdzības par jūsu lietā konstatētajiem faktiem un apstākļiem. Tā kā kasācijas instances tiesa izskata sūdzības vienīgi par iespējamiem likuma pārkāpumiem tiesas procesā, prasības attiecībā uz šādas sūdzības iesniegšanu (piemēram, sūdzības pamatojuma kvalitāti vai tiesas nodevu) var būt stingrākas nekā attiecībā uz sūdzības iesniegšanu zemākas instances tiesā. Parasti kasācijas instances tiesa lietas izskata rakstveida procesā, t.i., nerīkojot atklātas tiesas sēdes.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma