Civilprocess

Jūs varat uzsākt civilprocesu tiesā vai tikt tajā iesaistīts, ja jums ir strīds ar citu fizisko personu vai privātu uzņēmumu. Tam jābūt privāta rakstura strīdam, piemēram, par līgumu, darba attiecībām, zaudējumu nodarīšanu, mantojumu vai laulību.

Tiesa civilprocesā izskata visus privātpersonu savstarpējos strīdus. Otra puse strīdā parasti būs cita fiziskā persona vai privāts uzņēmums.

piemērs Ja esat samaksājis mēbeļu veikalam par galda piegādi, bet tas nav piegādāts, jūs varat vērsties tiesā ar civilprasību.

Atsevišķos gadījumos otra puse jūsu lietā var būt arī valsts iestāde. Tā var notikt, ja valsts iestāde nevis veic valsts pārvaldes funkcijas, bet darbojas kā jebkurš cits uzņēmums vai privātpersona.

piemērs Jūs varat iesniegt prasību tiesā pret valsts iestādi, ja tā nomājusi no jums autobusu, bet atteikusies samaksāt par nomu.

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Gan jums, gan otrai pusei tiesā tiek garantētas tiesības uz taisnīgu tiesu. Jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu sākas ar brīdi, kad jūs iesniedzat tiesā sūdzību vai kad tiesā ir iesniegta sūdzība par jums. Šīs tiesības attiecas arī uz procesuālajām darbībām, kas saistītas ar galīgā sprieduma izpildi. 

Tiesības uz taisnīgu tiesu garantē, ka tiesas process ir balstīts uz abu pušu līdztiesību un sacīksti. Tas nozīmē, ka:

  • jums ir tiesības piedalīties tiesas sēdēs un izteikt savu viedokli ar tādiem pašiem noteikumiem kā otrai pusei;
  • jums un otrai pusei ir vienādas tiesības un iespējas iesniegt pierādījumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus un sniegt tiesai mutvārdu un rakstveida paskaidrojumus;
  • tiesa nepiedalās patiesības noskaidrošanai nepieciešamo pierādījumu vākšanā. Tā ņem vērā vienīgi pušu iesniegto informāciju un ievēro likuma prasības. Tādēļ lietā uzvarēs tā puse, kuras viedoklis būs juridiski pamatots un kuras iesniegtie pierādījumi un argumenti – pārliecinošāki.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma