Cietušais

Ja noziedzīga nodarījuma rezultātā jūs esat cietis fizisku vai morālu kaitējumu vai arī jums atņemts vai bojāts jūsu īpašums, jums ir tiesības tikt atzītam par cietušo kriminālprocesā.

Cietušā statuss

Cietušā statuss tiek piešķirts ar atsevišķu procesa virzītāja lēmumu, un tas jums dod tiesības:

  • piedalīties kriminālprocesā;
  • pieprasīt kompensāciju par jums nodarīto kaitējumu.

Kriminālprocesā jums kā cietušajam ir noteiktas pamattiesības, tādas kā tiesības uz neatkarīgu un objektīvu tiesu, tiesības uz saprātīgā termiņā taisītu spriedumu, tiesības uz pamatotu tiesas nolēmumu un tiesības piedalīties tiesas sēdēs.

Cilvēktiesības tiesā

Jūsu dalība kriminālprocesā var ietekmēt jūsu cilvēktiesības, tādas kā tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi un pat tiesības uz dzīvību. 

piemērs Ja jūs kā cietušais esat piedalījies smaga nozieguma izmeklēšanā un tādēļ ir apdraudēta jūsu dzīvība, valsts atteikšanās jūs aizsargāt pārkāptu jūsu tiesības uz dzīvību. Savukārt jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu var aizskart nepamatota lietas iztiesāšanas novilcināšana, kuru jūs neesat sekmējis ar savu rīcību.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma