Ja jums ir piešķirts cietušā statuss, jums ir tiesības piedalīties kriminālprocesā. Jūs varat īstenot šīs tiesības pats vai ar pārstāvja starpniecību.

Jūsu tiesības

Cietušā statuss dod jums un jūsu pārstāvim šādas tiesības:

  • piedalīties tiesas sēdēs;
  • piedalīties pierādījumu pārbaudē;
  • iesniegt sūdzības, pieteikumus un lūgumus;
  • izteikt savu viedokli visās kriminālprocesa stadijās; 
  • saņemt spriedumu un tiesas sēžu protokolus;
  • pārsūdzēt tiesas spriedumu.

Pārstāvis

Jūsu pārstāvis kriminālprocesā var būt jebkura persona, ko esat pilnvarojis jūs pārstāvēt un nodrošināt, lai jūsu tiesības kriminālprocesā tiek ievērotas. Šai personai nav obligāti jābūt juristam.

svarīgi Ja esat nepilngadīgs, jūs kriminālprocesā var pārstāvēt jūsu likumīgais pārstāvis. Ja jums likumīgā pārstāvja nav vai viņš nevar palīdzēt jums pilnvērtīgi piedalīties kriminālprocesā, tiesa var piešķirt jums juristu, kas jūs pārstāvēs lietas izskatīšanā. 

Ja esat nepilngadīgs, jūsu pārstāvis var būt:

  • viens no jūsu vecākiem vai vecvecākiem vai jūsu aizbildnis;
  • jūsu pilngadīgais brālis vai māsa, ar ko jūs pastāvīgi dzīvojat kopā un kas par jums rūpējas;
  • bērnu tiesību aizsardzības iestādes pārstāvis;
  • tādas nevalstiskas organizācijas pārstāvis, kura nodarbojas ar bērnu tiesību aizsardzību.

Ja tiesa jums iecēlusi aizgādni garīga rakstura traucējumu vai citu iemeslu dēļ, tad aizgādnis vai iepriekš minētās personas var pārstāvēt jūs arī kriminālprocesā.

Resursi

Atjaunots 22/01/2024