Kas ir tiesības uz taisnīgu tiesu?

Tiesības uz taisnīgu tiesu garantē taisnīgu tiesas procesu. Taisnīgs tiesas process nozīmē, ka tiesa precīzi ievēro visas procesuālās garantijas un vienlīdzīgi izturas pret visām pusēm, lai lietas izskatīšana būtu taisnīga un efektīva neatkarīgi no gala lēmuma un iznākuma. 

Tiesības uz taisnīgu tiesu ietver prasības tiesai un tās sastāvam, kā arī procesuālās garantijas tiesvedības laikā. 

Šīs tiesības attiecas uz dažādiem tiesvedības veidiem: kriminālprocesu, civilprocesu un administratīvo procesu. 

Prasības tiesai

Tiesības uz taisnīgu tiesu nosaka, ka tiesai jābūt izveidotai ar likumu un tās tiesnešiem jābūt neatkarīgiem un objektīviem. "Izveidota ar likumu" nozīmē, ka pastāv likums, kurā ir izskaidrots, kā tiesa darbojas un kādus noteikumus un procedūras tā ievēro, izskatot lietu. "Tiesnešu neatkarība" nozīmē, ka tiesneši ievēro tikai likumu un nav pakļauti citu apstākļu ietekmei. Turklāt “objektivitāte” nozīmē, ka tiesneši nedrīkst būtu personīgi ieinteresēti lietas iznākumā vai aizspriedumaini, vai neobjektīvi.

Procesuālās garantijas

Tiesības uz taisnīgu tiesu ietver vairākas svarīgas procesuālās garantijas, kas palīdz nodrošināt tiesas procesa taisnīgumu. Šīs garantijas attiecas uz visu veidu tiesvedību:

 • Atklāta tiesas sēde
 • Lietas izskatīšana saprātīgā termiņā
 • Pušu vienlīdzība
 • Piekļuve advokātam vai iespēja pārstāvēt sevi pašam
 • Pamatots lēmums

Kriminālprocesa kontekstā tiesības uz taisnīgu tiesu nosaka, ka apsūdzētā persona tiek uzskatīta par nevainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta. 

Papildus iepriekš minētajam apsūdzētai personai kriminālprocesā ir šādas garantijas:

 • Saņemt informāciju par apsūdzības būtību un iemeslu
 • Būt klāt tiesas sēdē
 • Pietiekams laiks un iespējas sagatavoties aizstāvībai
 • Tiesības neliecināt pret sevi
 • Tiesības nopratināt lieciniekus
 • Nepieciešamības gadījumā bezmaksas tulka palīdzība

Kas aizsargā šīs tiesības?

Valsts ir galvenā cilvēktiesību aizstāve, tāpēc tai ir jānodrošina, lai ikvienam būtu pieejamas neatkarīgas un objektīvas tiesas, kas izskata lietas un ievēro atbilstošas procesuālās garantijas. Ja tiek pārkāptas personas tiesības uz taisnīgu tiesu, valsts var tikt saukta pie atbildības, un tai ir jāpiešķir kompensācija. Taču tiesa var būt taisnīga un efektīva tikai tad, ja tās dalībnieki pilda savus procesuālos pienākumus. Piemēram, pienākumu ierasties uz tiesas sēdi un ievērot procesuālos termiņus.

Tiesības uz taisnīgu tiesu starptautiska atzīšana

Normas, kas aizsargā tiesības uz taisnīgu tiesu, tika formulētas pēc Otrā pasaules kara beigām, kad starptautiskā sabiedrība nolēma noteikt vienotus pamattiesību aizsardzības standartus. 

Tā 1948. gadā tika pieņemta Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, kuras 10. pantā teikts: 

Ikvienam cilvēkam ir tiesības, lai viņa tiesības un pienākumus, kā arī jebkuru viņam izvirzītu kriminālapsūdzību pilnīgi vienādi un atklāti izskatītu neatkarīga un objektīva tiesa.

Šīs tiesības vēlāk tika iekļautas starptautiskās un reģionālās cilvēktiesību konvencijās.

Kontekstā

 • Tiesa un taisnīga tiesa
 • Vārda brīvība

Avoti

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma