Kas ir tiesības uz uzturu?

Vienkārši izsakoties, tiesības uz uzturu ir tiesības uz regulāru un pastāvīgu piekļuvi pietiekamam un piemērotam ēdienam.

Šīs tiesības precīzāk saucamas “tiesībām uz atbilstošu uzturu”.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Īpašais Ziņotājs par tiesībām uz uzturu ierosināja šādu definīciju

Tiesības uz uzturu ir tiesības uz regulāru, pastāvīgu un neierobežotu piekļuvi tieši vai ar finansiālu pirkumu palīdzību kvantitatīvi un kvalitatīvi atbilstošai un pietiekamai pārtikai, kas atbilst to cilvēku kultūras tradīcijām, pie kurām pieder patērētājs un kas nodrošina fiziski un garīgi, individuāli un kolektīvi piepildītu un cienīgu dzīvi bez bailēm.

piezīme Tiesības uz uzturu nav tiesības uz noteiktu kaloriju skaitu.

Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja rakstīja:

Tiesības uz atbilstošu pārtiku nav jāinterpretē šaurā vai ierobežojošā nozīmē, kas tās pielīdzina minimālajai kaloriju, olbaltumvielu un citu īpašu uzturvielu paketei.

Kā noteikt, vai uzturs ir atbilstošs?

Atbilstošam uzturam ir šādas īpašības:

1. Pieejamība: pārtiku personas var iegūt vai nu tieši no dabas resursiem (lauksaimniecība, medības u.c.), vai arī to iegādājoties.

2. Piekļuve: pārtikai jābūt gan ekonomiski, gan fiziski pieejamai. Līdz ar to tai jābūt par saprātīgu cenu (tādai, kas nepiespiestu cilvēku kompromitēt citas savas vajadzības). Fiziskās piekļuves piemērs ir pārtikas tirgus saprātīgā attālumā no cilvēka mājām – tas ir īpaši svarīgi personām, kas dzīvo attālos rajonos.

3. Atbilstība: pārtikai ir jāatbilst uztura vajadzībām, ņemot vērā dažādus faktorus – indivīda vecumu, veselību, dzimumu u.c. Pārtikai jābūt drošai un bez bīstamām vielām. Tai jābūt arī kultūras ziņā atbilstošai.

piemērs Cūkgaļa ir kulturāli un reliģiski nepiemērota pārtika pareizticīgajam ebrejam. Tā var būt barojoša un absolūti droša patēriņam, taču tā pilnībā neatbilst atbilstošas pārtikas prasībām.

 

Kas aizsargā šīs tiesības?

Tā kā valsts ir galvenais cilvēktiesību garants, tai ir jāveic pasākumi šo tiesību īstenošanai.

Konkrētāk, valstij ir trīs saistību veidi:

1. Pienākums ievērot nozīmē, ka valsts nedrīkst pārkāpt vai iejaukties šajās tiesībās. Tādējādi ir aizliegta šāda rīcība:

  • piekļuves liegšana pārtikai
  • nepamatota ar uzturu saistīto programmu apturēšana

2. Pienākums aizsargāt nozīmē, ka valstij ir jānovērš citu personu pārkāpumi. Tas sevī ietver:

  • attiecīgu tiesību aktu pieņemšanu
  • pārtikas tirgus regulēšanu (piemēram, pārtikas marķēšanu)
  • zemes, ūdens un gaisa piesārņojuma novēršanu

3. Pienākums pildīt nosaka, ka valstij ir jāveic pasākumu kopums, lai nodrošinātu šo tiesību realizāciju. Tas sevī ietver:

  • valsts pārtikas un uztura politikas pieņemšanu
  • izsalkuma novēršanu
  • nepieciešamības gadījumā palīdzību, nodrošinot ar pārtiku

Ko darīt, ja valstij nav pietiekami daudz līdzekļu?

Tiesības uz pārtiku nav tiesības tikt paēdinātam. Valstij nav pienākuma nodrošināt saviem iedzīvotājiem bezmaksas pārtiku.

Šo tiesību pamatā ir nediskriminācija: ikvienam ir tiesības cienīgi sevi pabarot. Attiecīgi valsts primārajai rīcībai vajadzētu būt diskriminācijas novēršanai ar pārtiku saistītos jautājumos un bada novēršanai.

Šo tiesību starptautiskā atzīšana

Pirmā cilvēktiesību kataloga, kas pieņemts neilgi pēc Otrā pasaules kara, 1948. gada Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas  25. panta 1. punktā noteikts:

Katram cilvēkam ir tiesības uz tādu dzīves līmeni, tostarp uzturu, apģērbu, mājokli, medicīnisko aprūpi un sociālajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami viņa un viņa ģimenes veselībai un labklājībai, kā arī tiesības uz nodrošinājumu saistībā ar bezdarbu, slimību, invaliditāti, atraitnību, vecuma iestāšanos vai citos eksistences līdzekļu zaudējuma gadījumos, kas radušies no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ.

Tiesības uz atbilstošu pārtiku ir atzītas arī citās starptautiskās konvencijās.

Kontekstā

  • Diskriminācija
  • Ieslodzījuma vietas

Avoti

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma