Sabiedriskā apspriešana

Sabiedriskā apspriešana vai konsultācijas ar sabiedrību ir iespēja, ko sabiedrība var izmantot, lai paustu savu viedokli un iespēju robežās ietekmētu pieņemamos lēmumus par sabiedriski nozīmīgām lietām. Šīs tiesības ir saistītas ar izteiksmes brīvību.

Sabiedriskā apspriešana vai konsultācijas ar sabiedrību var īstenoties dažādos veidos, tostarp klātienē vai attālināti, izmantojot valdības vai plašsaziņas līdzekļu tiešsaistes platformu vai sociālos medijus. Turklāt sabiedriskā apspriešana ir rīkojama gandrīz visos valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanas līmeņos, sākot no pašvaldības līdz ministrijai un parlamentam.

Sabiedriskā apspriešana vai konsultācijas ar sabiedrību var tikt rīkotas citstarp, lai, piemēram:

  • nodrošinātu sabiedrības ieguldījumu tiesību aktu projektu izstrādē
  • sabiedrības pārstāvji tiktu iesaistīti konsultatīvajās padomēs un ministrijās izveidotajās darba grupās
  • pašvaldības līmenī apspriestos par koku ciršanu vai plānoto būvniecību
  • izvērtētu citus potenciālus sabiedrībai svarīgus lēmumus

Visbiežāk sabiedriskā apspriešana saskaņā ar likumu tiek rīkota sakarā ar vides, būvniecības un teritorijas attīstības jautājumiem.

svarīgi Starpiestāžu darba grupās un konsultatīvajās padomēs iekļaujamie sabiedrības pārstāvji ir jāizvēlas atklātā procedūrā. Lai gan rīkotājinstitūcija var noteikt atlases kritērijus, likums liek uzklausīt arī tos sabiedrības locekļus, kuri netika izraudzīti par pārstāvjiem. Pārstāvju izraudzīšanas un uzklausīšanas kārtību parasti nosaka dažādi attiecīgo jomu regulējošie tiesību akti.

Kā var piedalīties publiskā diskusijā?

Visvieglāk pieejamais veids, kādā varat sniegt savu ieguldījumu tiesību aktu projektu izstrādē, ir izmantot publisko tiesību aktu projektu portālu, kur ikviens var iepazīties ar topošo tiesību aktu projektiem, iesniegt tiem savus priekšlikumus un sekot līdzi viņu interesējošo projektu virzībai. Kādi jautājumi tiek apspriesti konsultatīvajās padomēs un darba grupās gan vietējā, gan ministriju līmenī un kādi pasākumi jāveic, lai šajās apspriedēs piedalītos, to visu jūs varat uzzināt attiecīgās pārvaldes institūcijas tīmekļvietnē, kur saskaņā ar likumu jābūt iekļautai informācijai par sabiedrības iesaisti. Varat arī vērsties attiecīgajā iestādē sakarā ar konkrēto jūs interesējošo jautājumu.

Atsevišķos gadījumos likums nosaka, cik ilgā laikposmā pirms un pēc sabiedriskās apspriešanas vai konsultācijām ar sabiedrību informācijai par to jābūt pieejamai plašai sabiedrībai.

Kādas cilvēktiesības varētu tikt pārkāptas?

Ja jums nav dota iespēja izteikties par sabiedrības interesēm vai nu tāpēc, ka sabiedrība nav uzrunāta, vai arī tāpēc, ka jūs neesat uzklausīts, var būt aizskarta vai pārkāpta izteiksmes brīvība. Tomēr ārpus vides, būvniecības un teritoriālās attīstības jautājumiem valdībai ir plaša rīcības brīvība lēmumu pieņemšanā un tai nav pienākuma ikvienā jautājumā konsultēties ar sabiedrību.

Iedziļinies

Resursi

Atjaunots 15/03/2023