Sabiedriskās iniciatīvas

Sabiedriskā iniciatīva ir tiešās demokrātijas izpausmes veids un vienīgais veids, kādā sabiedrība var tieši iesniegt likumdevējam tiesību aktu projektus. Sabiedriskās iniciatīvas iedalāmas divās galvenajās kategorijās: likumdošanas iniciatīvas un Eiropas pilsoņu iniciatīvas.

Likumdošanas iniciatīva ir instruments, ko sabiedrība var izmantot, lai valsts līmenī ierosinātu jaunu likumu vai spēkā esoša likuma grozījumus. Savukārt Eiropas pilsoņu iniciatīva ir instruments, ko sabiedrība var izmantot, lai iesniegtu Eiropas Komisijai lūgumu ierosināt tiesību aktus vai citus pasākumus tās kompetencē esošajās jomās.

Sabiedriskās iniciatīvas un cilvēktiesības

Sabiedriskās iniciatīvas ir vēl viens tiešās demokrātijas izpausmes veids, un ar to palīdzību sabiedrība var piedalīties likumdošanas procesā. Sabiedriskās iniciatīvas ir cieši saistītas ar izteiksmes brīvību un vēl jo vairāk ar ideju, ka demokrātiskā valstī visiem ir vienādas tiesības piedalīties likumu pieņemšanas procesā. Tomēr šīs tiesības var tikt ierobežotas. Proti, lai nodrošinātu likumdošanas priekšlikumu leģitimitāti, tiesības izvirzīt likumdošanas iniciatīvu parasti tiek ierobežotas ar prasību, ka iniciatīvai jāsaņem ievērojamas vēlētāju daļas atbalsts. Ja jūsu tiesības iesniegt sabiedrisko iniciatīvu ir nelikumīgi vai nepamatoti ierobežotas, var būt aizskarta vai pat pārkāpta izteiksmes brīvība.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā tiek skaidrots, kādi ir galvenie sabiedriskās iniciatīvas veidi, kādiem kritērijiem tai jāatbilst, kā to var iesniegt un kā sūdzēties tad, ja jūsu tiesības iesniegt sabiedrisko iniciatīvu ir pārkāptas.

Resursi

Atjaunots 20/03/2023