Veselība

Veselība ir indivīda fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvoklis. Tā ir svarīga ikvienam cilvēkam neatkarīgi no viņa vecuma, dzimuma, tautības vai citiem faktoriem.

Veselība ir sarežģīts, daudzdimensionāls jēdziens, kas aptver dažādus fiziskos, psiholoģiskos, sociālos, emocionālos un garīgos aspektus. No fiziskajiem, psiholoģiskajiem un garīgajiem apstākļiem ir atkarīga indivīda dzīves kvalitāte.

Tiesības uz veselību

Tiesības uz veselību ir cilvēka pamattiesības, taču tās nevajadzētu saprast kā tiesības būt veselam. Valsts nevar garantēt to, ka visi tās iedzīvotāji būs pilnīgi veseli, jo veselību ietekmē dažādi faktori, tostarp arī tādi, kurus valsts nevar kontrolēt. Tāpēc tiesības uz veselību precīzāk būtu skaidrojamas kā tiesības uz augstāko sasniedzamo fiziskās un garīgās veselības standartu.

Valstij ir pienākums ievērot, aizsargāt un īstenot cilvēku tiesības uz veselību. Piemēram, valstij ir jānodrošina, lai ikviens varētu:

  • izvēlēties sev ārstu un sazināties ar ārstu
  • saņemt atbilstošu medicīnisko aprūpi
  • saņemt informāciju par savu veselību
  • iesniegt sūdzību tad, ja ir pārkāptas viņa tiesības uz veselību, utt.

Tiesības uz veselību un cilvēktiesības

Tiesības uz veselību ir cieši saistītas ar dažādām citām cilvēktiesībām: tiesībām uz privāto un ģimenes dzīvi, nediskrimināciju un vienlīdzību, personas brīvību un drošību, piekļuvi drošam dzeramam ūdenim un atbilstošiem sanitārajiem apstākļiem, veselīgiem darba un vides apstākļiem, kā arī piekļuvi ar veselību saistītai izglītībai un informācijai.

Par šo Gidu

Šā Gida mērķis ir izskaidrot jēdziena “veselība” nozīmi un to, kas ir tiesības uz veselību, kā šīs tiesības aizsargā valsts un kā tās var īstenot dažādas sociālās grupas. Šis Gids skaidro arī to, kādas tiesības ir pacientiem, piemēram: pacienta informēta piekrišana, privātums, tiesības izvēlēties ārstniecību utt.

Jūs uzzināsiet, kā ar dažādām darbībām var tikt traucētas un pārkāptas cilvēktiesības, konkrēti, tiesības uz veselību, un pie kā šādos gadījumos var vērsties ar sūdzību. Šīs zināšanas jums ļaus ar lielāku pašpārliecību pieņemt lēmumus par savu veselību un identificēt iespējamos savu tiesību pārkāpumus. Laika gaitā šī tēma vēl tiks paplašināta ar vairākām sadaļām.

Atjaunots 31/07/2023