Tiesības uz informāciju

Cilvēktiesības paredz, ka gadījumā, ja esat aizturēts, policijai jūs jāinformē par aizturēšanas iemesliem un jums izvirzīto apsūdzību. Tā ir ļoti svarīga garantija, jo, ja jūs zināsiet, par ko tiekat apsūdzēts un kāpēc esat aizturēts, jums būs iespējams efektīvāk apstrīdēt jūsu aizturēšanas pamatus un nepieciešamību. Policijas pienākums ir sniegt šo informāciju jums vai jūsu aizstāvim. 

Kāda informācija un kad jums jāsaņem?

Amatpersonai, kas jūs aiztur, jau aizturēšanas brīdī būtu jūs jāinformē par jūsu aizturēšanas iemesliem un jums izvirzīto apsūdzību, tomēr dažreiz aizturēšanas brīdī nav iespējams sniegt sīkāku informāciju par apsūdzību. Cilvēktiesības paredz, ka par aizturēšanas iemesliem un apsūdzību jūs varat tikt informēts dažu stundu laikā pēc aizturēšanas. Taču cilvēktiesības neparedz, ka šajā stadijā jums būtu jāsaņem pilnīgs un galīgs apsūdzības izklāsts.  

Aizturēšanas protokols

Latvijā policijai jūsu aizturēšanas brīdī vai nekavējoties pēc jūsu nogādāšanas policijas iecirknī jāraksta aizturēšanas protokols. Tajā jānorāda, kādēļ esat aizturēts un kā jūsu aizturēšana var tikt apstrīdēta. Jums ir tiesības protokolu izlasīt un parakstīt. Pirms protokola parakstīšanas jums ir tiesības to papildināt ar savu viedokli par to, vai aizturēšana tika veikta tiesiski. Jums arī jāpārbauda, vai protokolā pareizi norādīts aizturēšanas laiks, jo pieļaujamais aizturēšanas termiņš tiks skaitīts no protokolā fiksētā brīža. 

Informācijai par jūsu aizturēšanas iemesliem un jums izvirzīto  apsūdzību jātiek sniegtai vienkāršā valodā. Turklāt, ja jūs nesaprotat valodu, kādā protokols uzrakstīts, policijai jānodrošina, lai informācija par aizturēšanas iemesliem un apsūdzību jums tiktu sniegta tādā valodā, kuru jūs saprotat.  

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jūs neesat pienācīgi un nekavējoties informēts par jūsu aizturēšanas iemesliem un jums izvirzīto apsūdzību, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz brīvību un drošību.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma