ANO Cilvēktiesību komiteja var:

Izskatīt jūsu sūdzību par iespējamo jūsu cilvēktiesību pārkāpumu

Komiteja var izskatīt sūdzības pret valstīm, kas ir parakstījušas Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un tā fakultatīvo protokolu.

Ja jūsu iesniegums tiek pieņemts, komiteja var izvērtēt, vai Latvijas valsts iestādes ir pārkāpušas jūsu cilvēktiesības. Ja komiteja konstatē, ka ir noticis cilvēktiesību pārkāpums, tā var ieteikt valstij jums šo pārkāpumu kompensēt. Valstij nav juridiska pienākuma šos ieteikumus pildīt. Taču parasti tie tiek ņemti vērā, jo valstij ir pienākums komitejai ziņot, kādā veidā pārkāpums ir kompensēts.

ANO Cilvēktiesību komiteja nevar:

Komiteja var pildīt tikai tos uzdevumus, kas tai uzticēti Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un tā fakultatīvajā protokolā. Kā starptautiskai institūcijai tai ir ļoti specifiskas funkcijas, un tai nav tādas pašas pilnvaras kā tiesām Latvijā. Šī iemesla dēļ un arī tāpēc, ka komitejas lēmumi nav juridiski saistoši, tā nevar:

  • pieprasīt valstij izmaksāt jums noteiktu naudas kompensāciju;
  • izskatīt sūdzības par privātpersonu un uzņēmumu rīcību;
  • atsaukt vai grozīt valsts iestāžu vai tiesu nolēmumus;
  • izvērtēt pierādījumus lietās, kas izskatītas nacionālajās tiesās;
  • sodīt valsts amatpersonas vai privātpersonas;
  • atcelt vai grozīt Latvijas likumus.

Resursi

Atjaunots 28/03/2024