Jūs varat rakstīt iesniegumu ANO Cilvēktiesību komitejai, ja uzskatāt, ka jūsu cilvēktiesības ir pārkāpušas Latvijas (vai citas valsts, kas parakstījusi Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un tā fakultatīvo protokolu) valsts iestādes vai to darbinieki. 

Taču pirms iesnieguma iesniegšanas jums jāņem vērā vairāki nosacījumi:

Jūsu tiesību pārkāpumam jābūt saistītam ar cilvēktiesībām, kas minētas Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām vai tā protokolos

Komiteja nevar izskatīt lietas, kas nav tieši saistītas ar cilvēktiesībām, ko aizsargā Pakts.

piemērs Komiteja nevar izskatīt lietas par jūsu īpašuma tiesībām vai valsts nodokļu politiku.

Pārkāpumu ir izdarījusi valsts iestāde vai tās darbinieks

Komiteja nevar izskatīt lietas par uzņēmumu, starptautisku organizāciju vai privātpersonu rīcību vai lēmumiem, ja tie nepārstāv Latvijas valsts iestādes.

Jūs varat iesniegt sūdzību vienīgi par pārkāpumu, kas vērsts pret jums pašu vai citu personu, kuru jums ir tiesības pārstāvēt

Jūs nevarat iesniegt sūdzību par kādas citas personas cilvēktiesību aizskārumu, ja šī persona jums nav devusi rakstisku piekrišanu vai jums nav likumīgas tiesības to pārstāvēt. Tas nozīmē, ka jūs varat iesniegt sūdzību par citas personas cilvēktiesību pārkāpumu, ja šī persona jums ir izsniegusi pilnvaru ar šādām tiesībām vai jums ir likumīgas tiesības pārstāvēt šo personu, piemēram, ja esat šīs personas likumiskais pārstāvis (aizgādnis, nepilngadīgā vecāks u.tml.).

izņēmums Jūs varat iesniegt sūdzību par kādas citas personas cilvēktiesību aizskārumu bez šīs personas rakstiskas piekrišanas. Taču šādā gadījumā jums būs jāpierāda, ka šādu piekrišanu nav bijis iespējams saņemt, piemēram, ja persona ir mirusi vai atrodas bezvēsts prombūtnē.

Pirms sūdzības iesniegšanas ANO Cilvēktiesību komitejai jums vispirms jāvēršas pie iestādes, kas atbildīga par šādu situāciju risināšanu Latvijā

ANO Cilvēktiesību komiteja nevar izvērtēt jūsu tiesību iespējamo aizskārumu, ja nebūsiet vispirms mēģinājis atrisināt problēmu, izmantojot visas sūdzību iesniegšanas iespējas, kādas piedāvā Latvijas likumi. 

piemērs Ja uzskatāt, ka tiesnesis jūsu lietā jums nav devis iespēju izteikt savus argumentus, jums par to jāsūdzas apelācijas kārtībā augstākā tiesas instancē. Tikai tad, ja augstāka tiesa neizskata jūsu sūdzību vai nenovērš pārkāpumu, jūs varat iesniegt sūdzību ANO Cilvēktiesību komitejā.

Jums sūdzība jāiesniedz iespējami īsākā laikā pēc tam, kad izsmeltas visas pieejamās nacionālās sūdzību iesniegšanas iespējas

Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem ANO Cilvēktiesību komitejai jānosūta pēc iespējas ātrāk. Iesnieguma nosūtīšanai termiņš nav noteikts, taču, ja tas tiek iesniegts 5 gadus pēc pēdējā nacionālās iestādes nolēmuma, tad komiteja var atteikt tā izskatīšanu.

Jūsu cilvēktiesību pārkāpums nedrīkst būt jau atrisināts vai izskatīts kādā citā cilvēktiesību institūcijā

Ja pārkāpuma radītais kaitējums ir novērsts vai kompensēts ar Latvijas tiesas, valsts iestādes vai citas starptautiskas tiesas lēmumu, tad ANO Cilvēktiesību komiteja nepieņems jūsu iesniegumu. 

piemērs Ja jūsu sūdzību par to pašu situāciju jau būs izskatījusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa, tad jūsu sūdzība par šo pārkāpumu ANO Cilvēktiesību komitejā netiks pieņemta.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma