ANO Cilvēktiesību komiteja ietilpst ANO organizāciju saimē. Tā apvieno starptautiskus ekspertus, kas uzrauga Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām piemērošanu.

Šajā dokumentā uzskaitītas un izskaidrotas daudzas cilvēka pamattiesības, piemēram, tiesības uz dzīvību, spīdzināšanas un cietsirdīgas, necilvēciskas un cilvēka cieņu pazemojošas izturēšanās aizliegums, tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz brīvību un drošību u.c. Šīs tiesības valsts garantē ikvienai personai, kas atrodas tās teritorijā un kontrolē. Arī Latvija ir piekritusi garantēt šīs tiesības.

ANO Cilvēktiesību komiteja var izskatīt jūsu sūdzību par jebkuru Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām minēto tiesību pārkāpumu. Tās lēmumi nav juridiski saistoši, taču tiem ir svarīga politiska nozīme, un valstis parasti ņem vērā komisijas viedokli.

ANO Cilvēktiesību komiteja darbojas saskaņā ar Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām fakultatīvo protokolu.

Atjaunots 16/03/2016