Par šo institūciju

Tiesībsarga birojs ir valsts institūcija, kas atbild par jūsu cilvēktiesību aizsardzību Latvijā. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs no valdības, parlamenta un tiesām.

Tiesībsargs var izskatīt iesniegumus par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem un noteikt, vai jūsu cilvēktiesības ir pārkāptas. Tiesībsargs var ieteikt valdībai grozīt likumus, ja tas konstatē, ka noteiktas likuma normas negatīvi ietekmē cilvēktiesības un labu pārvaldību. 

Tiesībsargs var pārbaudīt situācijas, kas saistītas ar Latvijas valsts iestāžu izdarītajiem cilvēktiesību pārkāpumiem pret jums. Vienīgais izņēmums, kad tiesībsargs var pārbaudīt arī privātpersonu vai uzņēmumu darbību Latvijā, ir diskriminācijas vai vienlīdzības attieksmes pārkāpums. Visos citos gadījumos, kad jūsu tiesības ir aizskārusi kāda persona vai uzņēmums, kas nav valsts iestāde vai tās darbinieks, jums vispirms ar sūdzību jāvēršas iestādē, kas atbild par šādu lietu izmeklēšanu (policijā, tiesā, Datu valsts inspekcijā vai tamlīdzīgā iestādē).

Tiesībsargs pārbaudīs iespējamo pārkāpumu vienīgi tad, ja jūs par to būsiet vispirms sūdzējies atbildīgajā iestādē.

piemērs Ja uzskatāt, ka tiesnesis ir pretlikumīgi atteicies uzaicināt jūsu lieciniekus uz pirmās instances tiesas sēdi, jums vispirms ar sūdzību jāvēršas apelācijas tiesā vai, ja nepieciešams, kasācijas tiesā. Tikai tad, ja šīs tiesas neizskata jūsu sūdzību, varat rakstīt sūdzību tiesībsargam.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma