Pieprasījums & Atbilde

Jums ir tiesības gūt apstiprinājumu tam, vai jūsu personas dati tiek vai netiek apstrādāti, un šajā situācijā piekļūt saviem personas datiem. Jūs varat iesniegt savu pieprasījumu attiecīgajam datu pārzinim sevis izvēlētā formā – rakstiski, elektroniskā formā vai mutiski.

Jebkuram datu pārzinim neatkarīgi no tā statusa kā valsts iestādei, indivīdam vai privātai sabiedrībai ir jāsniedz atbilde uz jūsu pieprasījumu bez nepamatotas kavēšanās viena mēneša ietvaros no tā saņemšanas. Šis termiņš var tikt pagarināts vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību.  

Ja valsts iestāde vai privāta persona pilnībā vai daļēji atsaka jums pieeju jūsu personas datiem vai nereaģē uz jūsu pieprasījumu, jums ir tiesības sūdzēties par tās lēmumu vai bezdarbību. 

Maksa

Jums jābūt iespējai bez maksas saņemt jūsu apstrādē esošo personas datu kopijas. Tomēr, datu lietotājs var prasīt, lai jūs sedzat izmaksas par jūsu personas datu papildu kopiju izgatavošanu. Šāda maksa nedrīkstētu pārsniegt  reālās izmaksas, kādas  rodas, apkopojot un izgatavojot jūsu personas datu kopijas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma