Konfidencialitāte

Būtisks veselības datu apstrādes princips ir konfidencialitāte. Ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai respektēt pacienta privātumu, bet arī saglabāt viņa uzticību ārstiem kā profesijai un veselības aprūpes pakalpojumiem kopumā. Pretējā gadījumā indivīds, kuram būs nepieciešama medicīniskā palīdzība, neatklās medicīnas darbiniekiem šādas palīdzības sniegšanai nepieciešamo personīga vai intīma rakstura informāciju, baidoties, ka tā līdz ar viņa veselības datiem var tikt prettiesiski izpausta citām personām un institūcijām. Tādējādi pacients, izvairoties no nepieciešamās ārstēšanās, apdraudēs ne tikai savu, bet – īpaši lipīgas slimības gadījumā – arī citu cilvēku veselību. 

Piekrišana

Dati, kas attiecas uz jūsu veselību, var tikt izpausti tikai ar jūsu rakstveida piekrišanu. Tomēr īpašos likumā noteiktos gadījumos jūsu piekrišana nav nepieciešama. Lai gan datu paziņošana šādos gadījumos neapšaubāmi nozīmē iejaukšanos jūsu privātajā dzīvē, tikai tad, ja tie izpausti prettiesiski, var tikt atzīts, ka jūsu tiesības uz privāto dzīvi ir pārkāptas.

Vai jūsu veselības dati ir izpausti likumīgi?

Lai novērtētu, vai jūsu veselības dati ir izpausti likumīgi un jūsu privātums ir pienācīgi ievērots, meklējiet atbildes uz turpmāk norādītajiem jautājumiem. Ja kaut vai viena atbilde būs negatīva, jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas. Tādā gadījumā jums ir tiesības sūdzēties. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Vai veselības datu izpaušana ir atļauta ar likumu?

Jūsu veselības dati var tikt izpausti citām personām un institūcijām bez jūsu piekrišanas, ja to īpaši atļauj likums. Likumā jābūt īpaši paredzētām arī piemērotām un efektīvām garantijām pret veselības datu prettiesisku izpaušanu un paziņošanu, kā arī iespējai apstrīdēt konkrētas darbības. Pamatojumu varat atrast Vispārīgajā datu aizsardzības regulā vai citos likumos, kas īpaši attiecas uz medicīnisko datu apstrādi. 

piemērs Saskaņā ar Pacientu tiesību likumu jūsu veselības datus var paziņot Nacionālajam veselības dienestam, lai tiktu veikta valstī pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze. Policija vai tiesa var piekļūt fizisko personu veselības datiem un tos izmantot nozieguma novēršanai, izmeklēšanai, konkrētas lietas izspriešanai utt.

Ja jūsu veselības datu izpaušana nav atļauta ar likumu, tad tā nav likumīga un jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas. Tādā gadījumā atbildēt uz pārējiem jautājumiem vairs nav nepieciešams. 

Vai veselības datu izpaušanai ir leģitīms mērķis?

Veselības datu izpaušanas vai paziņošanas mērķis var būt citu leģitīmu interešu aizsardzība. Šīs leģitīmās intereses var būt, piemēram:

 • jūsu paša veselības aizsardzība;
 • sabiedrības veselības, proti, citu cilvēku veselības aizsardzība;
 • valsts fondu, tādu kā invaliditātes pensija vai cits finansiālais atbalsts, piešķiršana valsts sociālekonomiskās labklājības kontekstā;
 • medicīnas zinātne;
 • nozieguma novēršana un izmeklēšana, kriminālvajāšana utt.

Ja jūsu veselības datu izpaušanai vai paziņošanai nav leģitīma mērķa, tad tā nav likumīga un jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas. Tādā gadījumā vairs nav nepieciešams apsvērt jautājumu par datu izpaušanas samērīgumu. 

Vai veselības datu izpaušana ir nepieciešama?

Veselības datu izpaušanai jābūt nepieciešamai un piemērotai leģitīmā mērķa sasniegšanai. Izpaustajai (paziņotajai) medicīniskajai informācijai jābūt svarīgai un atbilstošai leģitīmajam mērķim.

Lai novērtētu veselības datu izpaušanas nepieciešamību, jāapsver šādi aspekti:

 • Vai izpaustā informācija ir svarīga un piemērota leģitīmo interešu nodrošināšanai?
 • Vai leģitīmo mērķi nav iespējams sasniegt ar alternatīviem, mazāk ierobežojošiem līdzekļiem? 

piemērs Jūsu veselības dati tika paziņoti tiesai konkrēta tiesas procesa ietvaros, bet tiem nebija izšķirošas nozīmes lietas izspriešanā. Tiesa pie tā paša secinājuma būtu nonākusi arī bez jūsu veselības datu izmantošanas. Šādā gadījumā var tikt atzīts, ka jūsu veselības dati nebija svarīgi un nepieciešami leģitīmā mērķa sasniegšanai – konkrētās lietas izspriešanai.

Vai veselības datu izpaušana ir samērīga?

Jūsu veselības datu izpaušanai jābūt samērīgai ar nepieciešamību aizsargāt citas leģitīmās intereses. Konkurējošās tiesības un intereses – jūsu tiesības uz privāto dzīvi un valsts vai citu personu leģitīmās intereses – ir taisnīgi jālīdzsvaro. Ja konkrētā gadījumā priekšroka dota citu interesēm, nevis jūsu tiesībām vai otrādi, šādai izvēlei jābūt pietiekami argumentētai. 

Tiesa, līdzsvarojot pretējas tiesības un intereses, apsvērs šādus aspektus:

 • Pat ja to neprasa likums, vai konkrētajā gadījumā jūsu piekrišana jūsu veselības datu izpaušanai bija nepieciešama un, ja bija nepieciešama, vai jūs to sniedzāt?
 • Vai jūsu veselības dati bija efektīvi aizsargāti pret neatļautu piekļuvi?
 • Vai iespējams noskaidrot, kam jūsu dati tika izpausti?
 • Vai jūsu veselības dati bija publiski pieejami, piemēram, tika publicēti presē, un tādēļ jūs jūtaties publiski pazemots?
 • Vai bija veikti pietiekami aizsardzības/drošības pasākumi pret iespējamu iegūtās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu? 

Ja iestādes nav līdzsvarojušas jūsu tiesības uz privāto dzīvi ar valsts vai citu personu interesēm, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Uzziniet vairāk par to kā sūdzēties un aizstāvēt savas tiesības.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma