Diskriminācija ir aizliegta ar likumu visās darba attiecībās neatkarīgi no tā, kas jūs nodarbina – valsts iestāde vai privātais darba devējs.

Darba attiecības ir joma, kas aptver darba pieejamību (darba sludinājumi, pieņemšana darbā), pārbaudes laiku, darba apstākļus (paaugstināšana amatā, apmācība utt.), algu noteikšanu, atlaišanu no darba, un diskriminācija ir aizliegta visos šajos  aspektos. Diskriminācija ir aizliegta gan attiecībā uz darbiniekiem, gan pašnodarbinātajiem.

Diskriminācijas aizliegums darba attiecībās attiecas gan uz valsts, gan privāto sektoru, gan uz uzņēmumiem, gan indivīdiem. Valsts civildienestam un militārajam dienestam, kā arī Iekšlietu ministrijas speciālajam dienestam (tādam kā policija vai Ugunsdzēsības un glābšanas dienests) un cietuma administrācijai – visiem ir jāievēro diskriminācijas aizliegums. 

Latvijā Darba likums nepārprotami aizliedz diskrimināciju uz dzimuma, rases vai etniskās piederības, reliģijas vai ticības, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas pamata un citiem pamatiem. Tomēr pastāv izņēmumi, piemēram, objektīvi un pamatoti priekšnoteikumi un ētoss, kuru piemērošana darba attiecībās ir skaidri reglamentēta un kuri ļauj darba devējam izvēlēties noteikta tipa darbiniekus. 

Darba pieejamība un sludinājumi

Saskaņā ar diskriminācijas aizliegumu prettiesisks ir tāds darba sludinājums, kurā norādīts, ka priekšroka tiks dota noteikta dzimuma, vecuma, tautības cilvēkiem, vai kurā par darbā pieņemšanas nosacījumu izvirzīta cita aizsargātā pazīme.  

piemērs Darba sludinājums, kurā norādīts, ka tiek meklētas jaunas un izskatīgas oficiantes, vai kurš laupa drosmi pieteikties darbā cilvēkiem virs 50 gadu vecuma, ir diskriminējošs. 

Darba intervija

Diskriminācijas aizliegums attiecas uz visu darbā pieņemšanas procesu un visiem tā posmiem, tostarp uz pretendentu atlasi, darba intervijām, testiem utt. 

piemērs Darba devējs darba intervijā nedrīkstētu pretendentei jautāt, vai viņa negrasās kļūt par māti un kādi ir viņas plāni attiecībā uz bērnu radīšanu, kā arī uzdot pretendentam jautājumus par viņa ģimenes vai attiecību statusu, reliģiskajiem uzskatiem, nacionālo vai etnisko piederību, dalību politiskajā partijā vai arodbiedrībā.

Darba apstākļi, paaugstināšana un apmācība

Likums aizliedz darba devējam diskriminēt darbiniekus arī tādos jautājumos kā darba apstākļu noteikšana, paaugstināšana amatā, iesaistīšana profesionālajā apmācībā un tālākizglītībā.

piemērs Paziņojums, ka tikai noteikta vecuma darbiniekiem ir tiesības uz paaugstināšanu un apmācību, ir aizliegts.

Vienlīdzīgs atalgojums

Visiem ir tiesības saņemt vienlīdzīgu samaksu par vienādu darbu. Tas nozīmē, ka jums jāsaņem tāda pati alga kā jūsu kolēģim, ja jūs abi darāt vienādu vai lielā mērā līdzīgu darbu. Tas pats attiecas arī uz dažādiem darba pienākumiem, ja darba devējs to veicējiem izvirza vienādas prasības. 

piemērs Pretējā dzimuma darbinieks, kurš strādā tajā pašā darba vietā, kur strādājat jūs, un veic to pašu darbu, ko veicat jūs, vai daudzējādā ziņā līdzīgu darbu, nedrīkst saņemt ievērojami lielāku atalgojumu par to, ko saņemat jūs.

Atlaišana

Jūs nevar atlaist no darba tikai tādēļ vien, ka piederat pie cilvēku grupas, kuru raksturo noteikta tautība, dzimums, vecums, reliģiskie uzskati vai citas aizsargātās pazīmes jeb aizliegtie diskriminācijas pamati

piemērs Diskriminācijas aizliegums būs pārkāpts gadījumā, kad darba devējs ir spiests atlaist darbiniekus un nolemj, ka pirmos atlaidīs tos, kuri sasnieguši noteiktu vecumu. Atlaišanas gadījumā darba devējs drīkst apsvērt tikai tieši ar konkrēto darbu saistītos apstākļus.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Diskriminācijas aizliegums būs pārkāpts, ja darba devējs jūs nepieņem darbā, nepaaugstina amatā vai citādā ziņā pret jums izturas sliktāk nekā pret citiem tikai tādēļ, ka piederat pie cilvēku grupas, kuru raksturo noteiktas pazīmes (vecums, dzimums, tautība utt.).  

Tomēr, ja jūs piederat pie kādas no šīm grupām, bet no darba tiekat atlaists citu iemeslu dēļ, piemēram, neapmierinošas darba kvalitātes vai darba devēja reglamentēto iekšējo noteikumu pārkāpuma dēļ, diskriminācijas aizliegums nebūs pārkāpts.

Kā sūdzēties

Ja uzskatāt, ka darba devējs jūs diskriminējis, varat iesniegt sūdzību Valsts darba inspekcijai vai vispārējās jurisdikcijas tiesai. 

Ja uzskatāt, ka civildienesta ierēdņa vietas pretendentu atlases procesā vai jau pildot civildienesta ierēdņa amata pienākumus, jūs esat diskriminēts, varat iesniegt sūdzību augstākai iestādei un pēc tam administratīvajai tiesai

Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Resursi

Atjaunots 27/07/2019