Ja pret kādu tikai tāpēc, ka viņš ir persona ar invaliditāti, izturas citādi nekā pret pārējām personām līdzīgā situācijā, šāda atšķirīga attieksme var tikt uzskatīta par diskrimināciju.

Kas ir diskriminācija uz invaliditātes pamata?

Personas ar invaliditāti ir personas, kurām ir tādi ilgstoši vai nepārejoši fiziskās, garīgās, intelektuālās vai sensorās veselības traucējumi (piemēram, ārstējama vai neārstējama slimība), kas līdz ar citiem no tiem izrietošiem apgrūtinājumiem liedz šīm personām iespēju pilnīgi un efektīvi iekļauties sabiedrībā uz līdztiesības pamatiem.

Diskriminācijas aizliegums var būt pārkāpts, ja personai tiek liegtas noteiktas tiesības un pret to izturas citādi (labāk vai sliktāk) nekā pret pārējiem cilvēkiem tikai šīs personas invaliditātes dēļ. Turklāt diskriminācija var izpausties dažādos veidos un ne vienmēr ir tieša un atklāta. Tādēļ ir svarīgi, lai jūs prastu atpazīt dažādus diskriminācijas veidus.

Diskriminācija invaliditātes dēļ var izpausties dažādās dzīves jomās, bet visbiežāk izpaužas darba attiecībās un sakarā ar preču un pakalpojumu pieejamību

Darba attiecības

Cilvēktiesības aizliedz diskrimināciju visos darba attiecību aspektos, vienalga, vai ir runa par pieņemšanu darbā, atbrīvošanu no darba, algas noteikšanu, darba sludinājumiem, paaugstināšanu amatā, apmācību vai jebkādiem darba tiesiskās attiecības regulējošiem noteikumiem vai nosacījumiem.

piemērs Diskriminācija invaliditātes dēļ var tikt konstatēta gadījumā, kad darba devējs atsakās pieņemt darbā personu, kura pārvietojas ratiņkrēslā, un savu lēmumu pamato ar pieņēmumu, ka citi darbinieki nevēlēšoties savā vidū redzēt kolēģi ratiņkrēslā. 

Tomēr darba tiesiskajās attiecībās pastāv arī izņēmumi, proti, dažos gadījumos atšķirīga attieksme pret personu ar invaliditāti var būt objektīvi pamatota, jo to attaisno tiesisks mērķis. 

piemērs Konkrētam darbam, piemēram, celtniecībā, ir nepieciešamas noteiktas fiziskās spējas, un to gluži vienkārši nespēj veikt persona, kas pārvietojas ratiņkrēslā. 

Noteiktos gadījumos darba devējam ir pienākums nodrošināt personai ar invaliditāti piemērotus darba apstākļus tiktāl, ciktāl tas ir saprātīgi.

Preces un pakalpojumi

Diskriminācija invaliditātes dēļ attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamību ir aizliegta gan valsts, gan privātajā sektorā. Turklāt personām ar invaliditāti ir jābūt nodrošinātaām saprātīgām iespējām piekļūt valsts iestādēm un to sniegtajiem pakalpojumiem. Arī privātajā sektorā ir spēkā noteiktas prasības. Piemēram, jaunas ēkas jābūvē tā, lai tajās varētu iekļūt un pārvietoties arī personas ar invaliditāti.

Tomēr dažos gadījumos noteiktu pakalpojumu atteikšana personām ar invaliditāti var būt  objektīva un pamatota, ja to attaisno mērķis aizsargāt citu personu tiesiskās intereses, piemēram, sabiedrības drošību. 

piemērs Ja aklu cilvēku nelaiž iekšā kafejnīcā tādēļ, lai viņš neradītu neērtības citiem klientiem, tad tā ir diskriminācija. Taču sabiedrības drošības labad ir pilnīgi saprātīgi liegt aklam cilvēkam tiesības kārtot autovadītāja eksāmenu. 

Šis Gids sniedz sīkāku informāciju par ikdienas dzīves jomām, kurās diskriminācija izpaužas visbiežāk. 

Resursi

Atjaunots 24/07/2019