Bērni ar īpašām vajadzībām

Bērni ar īpašām vajadzībām vairāk nekā citi bērni ir atkarīgi no citām personām, sevišķi savas ģimenes locekļiem. Tādēļ valstij, cik vien tas iespējams, ir jāatbalsta bērni ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes. Šis pienākums ir cieši saistīts ar bērna cilvēktiesībām, proti, tiesībām uz sociālo un ekonomisko atbalstu un aizsardzību, tiesībām uz veselību un izglītību.

Iekļaušanās sabiedrībā

Valstij, cik vien iespējams, ir jānodrošina tas, ka bērni ar īpašām vajadzībām iekļaujas sabiedrībā. Šis uzdevums prasa sevišķu uzmanību un palīdzību, piemēram,  speciālu, bērniem ar īpašām vajadzībām paredzētu izglītības programmu veidošanu, asistenta palīdzību un nodarbības publiskos dienas centros. Lai sabiedrībā iekļautos cilvēki ar invaliditāti, valstij ir jāgādā arī par speciālu tehnisko līdzekļu nodrošināšanu šiem cilvēkiem un par viņu pieeju izglītības un veselības aprūpes iestādēm, sabiedriskajam transportam utt.

Bērnus ar smagu invaliditāti aprūpei speciālās iestādēs var uzticēt tikai īpašos gadījumos un tad, ja to prasa bērna labākās intereses, piemēram, tādā gadījumā, kad vecāki paši nevar savam bērnam nodrošināt tādu aprūpi, kāda nepieciešama viņa veselībai un attīstībai.

Īpaša palīdzība un sociālie pabalsti

Valstij ir pienākums nodrošināt ģimenēm ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, tādu palīdzību un sociālos pabalstus, lai tiktu apmierinātas bērna vislabākās intereses attiecībā uz viņa attīstību, veselību un izglītību. Ģimenēm ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, ir tiesības uz visu veidu palīdzību un atbalstu, ko paredz nacionālie tiesību akti. Jūs varat attiecīgo palīdzību un atbalstu pieprasīt, tomēr ir svarīgi atcerēties, ka ne visu veidu medicīniskā palīdzība tiks sniegta un ne visu veidu medicīniskie palīglīdzekļi tiks piešķirti bez maksas.

svarīgi Cilvēktiesības neparedz konkrētu atbalsta apmēru, kas valstij būtu jānodrošina. Tomēr valsts piedāvātajam atbalstam jābūt pietiekamam, lai tiktu apmierinātas bērna ar invaliditāti un viņa ģimenes pamatvajadzības un bērns, kā arī viņa ģimenes locekļi varētu pilnvērtīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti, pieejamā atbalsta apmērs ir regulāri jāpārskata un pakāpeniski jāpalielina, ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju, dzīves dārdzību, bērnu un viņu ģimeņu mainīgās vajadzības, kā arī citus faktorus. Atbalsts, kas pieejams bērniem ar īpašām vajadzībām un personām, kas viņus aprūpē, var tikt pakļauts izmaiņām.

Latvijas likums

Latvijā bērniem ar īpašām vajadzībām tiek sniegts īpašs atbalsts un palīdzība, pamatojoties uz tiesībām, kas nostiprinātas konstitūcijā. Lai bērns varētu saņemt šo valsts atbalstu, viņam jābūt juridiski atzītam par personu ar invaliditāti. Valsts atbalsts tiek sniegts neatkarīgi no tā, vai invaliditāte ir garīga, fiziska vai cita veida. Attiecīgais statuss tiek piešķirts un īpaša invaliditātes grupa tiek noteikta saskaņā ar Invaliditātes likumu speciālas medicīniskās ekspertīzes rezultātā. Vairāk par invaliditātes statusa piešķiršanas procedūru varat uzzināt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas mājaslapā un Invaliditātes likumā.

Kad bērns ir juridiski atzīts par personu ar invaliditāti, viņiem ir tiesības uz dažāda veida atbalstu.

Sociālie pabalsti

Vecākiem vai personām, kas aprūpē bērnu ar īpašām vajadzībām, ir tiesības uz dažādiem sociālajiem pabalstiem:

 • piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu - ikmēneša valsts pabalstu par bērnu invalīdu no viena gada līdz 18 gadiem
 • bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu - ikmēneša valsts pabalstu tiem bērniem, kuriem saskaņā ar medicīniskās ekspertīzes atzinumu nepieciešama īpaša aprūpe un palīdzība
 • pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās
 • valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem – ikmēneša sociālo pabalstu ar celiakiju slimiem bērniem
 • kā arī tiesības uz agrāku pensionēšanos (vecākiem, kuri audzina bērnu invalīdu).

Vairāk par sociālajiem pabalstiem ģimenēm ar bērniem invalīdiem varat uzzināt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.

Veselības aprūpe

Bērniem ar īpašām vajadzībām ir tiesības uz tādu pašu veselības aprūpes standartu kā citiem bērniem. Latvijā bērni līdz 18 gadu vecumam saņem veselības aprūpes pakalpojumus bez maksas. Turklāt ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti, var saņemt papildu pakalpojumus, piemēram, psihologa konsultācijas.

Īpaša apmācība

Bērniem ar īpašām vajadzībām ir jādod iespēja iegūt izglītību tādā veidā, kas atbilst viņu spējām, un bez jebkādas diskriminācijas. Saskaņā ar Latvijas likumu vecāki var izvēlēties izglītības iestādi savam bērnam. Ja vien tas iespējams, tad, ievērojot bērna spējas, kā arī skolas tehnisko un citu nodrošinājumu, bērni ar īpašām vajadzībām var tikt uzņemti vispārizglītojošā skolā, lai iegūtu izglītību vispārējas vai speciālas mācību programmas ietvaros. 

piezīme Ne visas skolas piedāvā speciālas mācību programmas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pašvaldību.

Jūs varat lūgt skolu vai citu izglītības iestādi nodrošināt asistenta palīdzību bērnam, ja viņam mācību laikā ir nepieciešama īpaša palīdzība, piemēram, lai pārvietotos skolas telpās vai sazinātos ar citiem bērniem vai skolas personālu.

Cita veida atbalsts

Valstis tiek mudinātas dažādos veidos atbalstīt ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti. Latvijā valsts iestādes un pašvaldības sniedz dažādus pakalpojumus bez maksas vai par pazeminātu maksu cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm. 

Valsts un pašvaldības atbalsts, kas pieejams bērniem ar invaliditāti, ietver:

 • iespēju izmantot Latvijas teritorijā sabiedrisko transportu bez maksas bērnam un viņu pavadošai personai
 • samazinātu autotransporta līdzekļa ekspluatācijas nodokli personai, kas aprūpē bērnu, kuram invaliditātes dēļ ir apgrūtināta pārvietošanās
 • sociālo palīdzību un rehabilitāciju, tādu kā asistents mājās, nodarbības dienas aprūpes centrā u. c.

piezīme Sociālās palīdzības un rehabilitācijas veids un apmērs ir atkarīgs no bērna invaliditātes smaguma pakāpes un ģimenes ienākumu līmeņa. Dažādās pašvaldībās tas var būt atšķirīgs.

 • palīdzību tehnisko palīglīdzekļu, tādu kā ortozes, protēzes, speciālie līdzekļi vannas istabai, un citu bērna dzīves kvalitātes uzlabošanai nepieciešamu tehnisko palīglīdzekļu sagādē. Valsts apmaksātu tehnisko palīglīdzekļu sarakstu var atrast Tehnisko palīglīdzekļu noteikumos

piezīme Dažos gadījumos jums var nākties daļēji segt tehniskā palīglīdzekļa izmaksas. Jūs var lūgt pagaidīt tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu, bet gaidīšanas periodam jābūt saprātīgam.

 • palīdzību bērna dzīves telpas pielāgošanai
 • psihologa konsultācijas
 • ja nepieciešams, asistentu mājās un skolā
 • samazinātu maksu par medicīniskajiem pakalpojumiem

Dažas pašvaldības, kā arī nevalstiskās organizācijas piedāvā papildu pakalpojumus vai pabalstus. Turklāt Darba likums paredz bērna ar invaliditāti vecākiem vairākas papildu tiesības, piemēram, apmaksātas papildu atvaļinājuma dienas. 

Vairāk par atbalstu, kas pieejams bērnam ar invaliditāti, varat uzzināt, sazinoties ar savas pašvaldības sociālo dienestu, kā arī konsultējoties ar bērna ārstējošo ārstu vai attiecīgās jomas nevalstiskajām organizācijām.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma