Bērni ar īpašām vajadzībām

Bērni ar īpašām vajadzībām vairāk nekā citi bērni ir atkarīgi no citām personām, sevišķi savas ģimenes locekļiem. Tādēļ valstij, cik vien tas iespējams, ir jāatbalsta bērni ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes. Šis pienākums ir cieši saistīts ar bērna cilvēktiesībām, proti, tiesībām uz sociālo un ekonomisko atbalstu un aizsardzību, tiesībām uz veselību un izglītību.

Iekļaušanās sabiedrībā

Valstij, cik vien iespējams, ir jānodrošina tas, ka bērni ar īpašām vajadzībām iekļaujas sabiedrībā. Šis uzdevums prasa sevišķu uzmanību un palīdzību, piemēram,  speciālu, bērniem ar īpašām vajadzībām paredzētu izglītības programmu veidošanu, asistenta palīdzību un nodarbības publiskos dienas centros. Lai sabiedrībā iekļautos cilvēki ar invaliditāti, valstij ir jāgādā arī par speciālu tehnisko līdzekļu nodrošināšanu šiem cilvēkiem un par viņu pieeju izglītības un veselības aprūpes iestādēm, sabiedriskajam transportam utt.

Bērnus ar smagu invaliditāti aprūpei speciālās iestādēs var uzticēt tikai īpašos gadījumos un tad, ja to prasa bērna labākās intereses, piemēram, tādā gadījumā, kad vecāki paši nevar savam bērnam nodrošināt tādu aprūpi, kāda nepieciešama viņa veselībai un attīstībai.

Īpaša palīdzība un sociālie pabalsti

Valstij ir pienākums nodrošināt ģimenēm ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, tādu palīdzību un sociālos pabalstus, lai tiktu apmierinātas bērna vislabākās intereses attiecībā uz viņa attīstību, veselību un izglītību. Ģimenēm ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, ir tiesības uz visu veidu palīdzību un atbalstu, ko paredz nacionālie tiesību akti. Jūs varat attiecīgo palīdzību un atbalstu pieprasīt, tomēr ir svarīgi atcerēties, ka ne visu veidu medicīniskā palīdzība tiks sniegta un ne visu veidu medicīniskie palīglīdzekļi tiks piešķirti bez maksas.

svarīgi Cilvēktiesības neparedz konkrētu atbalsta apmēru, kas valstij būtu jānodrošina. Tomēr valsts piedāvātajam atbalstam jābūt pietiekamam, lai tiktu apmierinātas bērna ar invaliditāti un viņa ģimenes pamatvajadzības un bērns, kā arī viņa ģimenes locekļi varētu pilnvērtīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti, pieejamā atbalsta apmērs ir regulāri jāpārskata un pakāpeniski jāpalielina, ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju, dzīves dārdzību, bērnu un viņu ģimeņu mainīgās vajadzības, kā arī citus faktorus. Atbalsts, kas pieejams bērniem ar īpašām vajadzībām un personām, kas viņus aprūpē, var tikt pakļauts izmaiņām.

Latvijas likums

Latvijā bērniem ar īpašām vajadzībām tiek sniegts īpašs atbalsts un palīdzība, pamatojoties uz tiesībām, kas nostiprinātas konstitūcijā. Lai bērns varētu saņemt šo valsts atbalstu, viņam jābūt juridiski atzītam par personu ar invaliditāti. Valsts atbalsts tiek sniegts neatkarīgi no tā, vai invaliditāte ir garīga, fiziska vai cita veida. Attiecīgais statuss tiek piešķirts un īpaša invaliditātes grupa tiek noteikta saskaņā ar Invaliditātes likumu speciālas medicīniskās ekspertīzes rezultātā. Vairāk par invaliditātes statusa piešķiršanas procedūru varat uzzināt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas mājaslapā un Invaliditātes likumā.

Kad bērns ir juridiski atzīts par personu ar invaliditāti, viņiem ir tiesības uz dažāda veida atbalstu.

Resursi

Atjaunots 22/09/2022