Valstij ir pienākums īpaši rūpēties par bērniem, kuri uz laiku vai pavisam palikuši bez vecāku gādības, un nodrošināt šo bērnu labklājību un attīstību. Šādas situācijas rodas, ja bērna vecāki ir miruši vai arī paši nav spējīgi vai negrib rūpēties par savu bērnu.

Uzziniet vairāk par gadījumiem, kad bērns paliek bez vecāku aprūpes, tostarp par aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu vecākiem, par bērna nošķiršanu no ģimenes vai adopciju.

Latvijas valsts un pašvaldības dažādos veidos atbalsta bērnus, kas palikuši bez vecāku gādības. Atbalsts, kas pieejams šādiem bērniem un personām, kuras uzņēmušās viņu aprūpi, var tikt pakļauts izmaiņām.

Atbalsts vecāka zaudējuma gadījumā

Ja viens no vecākiem miris, tad bērnam ir tiesības uz pensiju, kas paredzēta apgādnieka nāves gadījumā. Pensija tiek maksāta:

 • bērnam līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš apgūst izglītību pilna laika studijās
 • mirušas personas bērnam, ja viņš atzīts par personu ar invaliditāti pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas

Vairāk par apgādnieka zaudējuma pensiju un tās pašreizējo apmēru varat uzzināt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.

Atbalsts abu vecāku zaudējuma gadījumā

Valsts atbalsts

Bāreņiem, proti, bērniem, kas zaudējuši abus vecākus, ir paredzēts dažādu veidu atbalsts. Viņiem ir tiesības uz:

 • apgādnieka zaudējuma pensiju dubultā apmērā (par abiem mirušajiem vecākiem)
 • sabiedriskā transporta izmantošanu Latvijas teritorijā bez maksas

Vairāk par apgādnieka zaudējuma pensiju un tās pašreizējo apmēru varat uzzināt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā. 

Pašvaldības atbalsts

Kad bērns, kurš zaudējis vecākus, sasniedz 18 gadu vecumu, viņam ir tiesības saņemt tās pašvaldības atbalstu, kura lēmusi par viņa ārpusģimenes aprūpi:

 • vienreizēju finansiālu atbalstu neatkarīgas dzīves uzsākšanai un pirmās nepieciešamības preču iegādei

piezīme Pašvaldība var nodrošināt šīs preces arī bez maksas.

 • finansiālu un cita veida atbalstu dzīvesvietas atrašanai un uzturēšanai (dzīvokļa pabalsts) 

piezīme Pabalsts tiek maksāts tikai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

 • ikmēneša finansiālu atbalstu, ja bārenis turpina studijas

Dažas pašvaldības piedāvā arī iepriekš neminētu jeb papildu atbalstu. Lai uzzinātu vairāk par savas pašvaldības piedāvāto atbalstu un tā saņemšanas nosacījumiem, sazinieties ar pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzējiem vai sociālo departamentu. 

Atbalsts bērna aizbildnim

Ja bērnam ir iecelts aizbildnis, valsts viņam nodrošina divu veidu atbalstu:

 • pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai
 • atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu 

piezīme Abu veidu atbalstu aizbildnis saņem tikmēr, kamēr bērns atrodas viņa aizbildnībā.

Vairāk par atbalstu aizbildņiem un tā apmēru varat uzzināt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.

Atbalsts audžuģimenēm

Bērna aprūpei audžuģimenē vai citā ģimeniski orientētā vidē dodama priekšroka salīdzinājumā ar institucionalizēto ārpusģimenes aprūpi. Tādēļ audžuģimenei ir tiesības uz:

 • ikmēneša atlīdzību, kuras apmērs ir atkarīgs no ģimenē dzīvojošo bērnu skaita
 • pašvaldības nodrošinātu ikmēneša finansiālu atbalstu bērna uzturēšanai

piezīme Šā atbalsta apmērs dažādās pašvaldībās var būt atšķirīgs.

 • ikgadēju finansiālu atbalstu, ko pašvaldība piešķir apģērba un citu bērnam nepieciešamo priekšmetu vai preču iegādei
 • sociālā darbinieka, psihologa un citu speciālistu palīdzību, ko nodrošina pašvaldība

Vairāk par valsts noteikto ikmēneša atlīdzību audžuģimenēm varat uzzināt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā un par cita veida atbalstu – no savas pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzējiem vai sociālā departamenta.

Atbalsts adoptētājiem

Personai, kas adoptējusi bērnu, ir tiesības saņemt atlīdzību par bērna adopciju. Tā ir vienreizēja summa, kas tiek izmaksāta drīz pēc bērna adopcijas. Adoptētājiem ir tiesības arī uz atlīdzību par adoptētā bērna aprūpi. Atlīdzības apmērs ir atkarīgs no adoptētā bērna vecuma, adoptētāja nodarbinātības un adoptēto bērnu skaita adoptētāja ģimenē. Turklāt adoptētāji saņem tādus pašus sociālos pabalstus kā ikviens vecāks, tostarp vecāku pabalstu.

Vairāk par atbalstu adoptētājiem un tā apmēru varat uzzināt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.

Uzziniet vairāk par adopciju.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma