Valsts var atbalstīt ģimeni finansiāli un sniegt cita veida atbalstu tādos gadījumos, kad vecāki paši nevar pilnībā nodrošināt savu ģimeni. Latvijā finansiālās grūtībās nonākušas ģimenes var saņemt īpašu atbalstu, ja tām ir piešķirts viens no šādiem statusiem: trūcīga ģimene vai maznodrošināta ģimene.

svarīgi Atbalsts, kas pieejams finansiālās grūtībās nonākušām ģimenēm, ir pakļauts izmaiņām.

Trūcīgas ģimenes

Ģimeni var uzskatīt par trūcīgu, ja katra tās locekļa ienākumi ir mazāki par 128,06 eiro mēnesī un tiem nav citu ienākumu avotu. Trūcīgas ģimenes statusu piešķir tās pašvaldības sociālais dienests vai sociālais departaments, kuras teritorijā ģimene dzīvo. 

Ģimenei, kurai piešķirts šāds statuss, ir tiesības uz :

  • pašvaldības piešķirtu ikmēneša pabalstu, kas nodrošina garantēto minimālo ienākumu līmeni 

piezīme Šī pabalsta apmērs ir atkarīgs no pašvaldības resursiem, ģimenes locekļu īpašajām vajadzībām un faktiskajiem ģimenes locekļu ienākumiem.

  • 90% atvieglojumu no nekustamā īpašuma nodokļa
  • atbalstu maksājumam par mājās patērēto elektrību
  • atvieglojumu atsevišķu medicīnisko pakalpojumu izmaksu segšanā
  • bezmaksas juridisko palīdzību noteiktās situācijās (ja tā nepieciešama)
  • cita veida atbalstu trūcīgām ģimenēm (atkarīgs no konkrētās pašvaldības lēmuma)

piemērs Pašvaldība var nodrošināt atbalstu trūcīgām ģimenēm, izsniedzot tām pirmās nepieciešamības preces saskaņā ar saviem saistošajiem noteikumiem.

Ārkārtas situācijās pašvaldība var piešķirt ģimenēm arī vienreizējus maksājumus, pirmās nepieciešamības preces vai cita veida atbalstu, lai apmierinātu šo ģimeņu neatliekamās vajadzības. 

Vairāk par trūcīgas ģimenes statusu un trūcīgai ģimenei pieejamiem atbalsta veidiem varat uzzināt savas pašvaldības sociālajā dienestā vai sociālajā departamentā.

Maznodrošinātas ģimenes

Maznodrošinātas ģimenes statusu piešķir attiecīgās pašvaldības sociālais dienests vai sociālais departaments ģimenēm, kuras atbilst pašvaldības noteikumos minētajiem kritērijiem. Katra pašvaldība ir noteikusi atšķirīgu ģimenes kopējo ienākumu līmeni, kas ļauj iegūt maznodrošinātas ģimenes statusu.

 Maznodrošinātai ģimenei ir tiesības uz:

  • atvieglojumu līdz 90% no nekustamā īpašuma nodokļa
  • atbalstu maksājumam par mājās patērēto elektrību
  • bezmaksas juridisko palīdzību noteiktās situācijās (ja tā nepieciešama)
  • cita veida atbalstu maznodrošinātām ģimenēm (atkarīgs no konkrētās pašvaldības lēmuma)

piemērs Pašvaldība var maznodrošinātu ģimeņu bērniem nodrošināt brīvpusdienas skolā saskaņā ar saviem  noteikumiem.

Vairāk par maznodrošinātas ģimenes statusu un maznodrošinātai ģimenei pieejamiem atbalsta veidiem varat uzzināt savas pašvaldības sociālajā dienestā vai sociālajā departamentā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma