Prasības

Vecāku loma ir jo īpaši svarīga pirmajos bērna dzīves gados, tāpēc valstis tiek mudinātas radīt tādu sociālā atbalsta sistēmu, kas ļautu vismaz vienam no vecākiem palikt mājās noteiktu laika periodu un aprūpēt bērnu. Vecākiem, kas rūpējas par bērnu, ir jābūt pieejamiem atbilstošiem pabalstiem vai kompensācijai.

Latvijas likums

Saskaņā ar Latvijas likumiem vecākiem, kuri rūpejas par bērnu, ir pieejams dažāda veida atbalsts:

Bērna dzimšana

Īsi pēc bērna dzimšanas vecākiem ir tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu. Tas ir vienreizējs sociālais pabalsts. Šo pabalstu izmaksā par katru dzimušu bērnu.

piezīme Dažas pašvaldības, tai skaitā Rīgas dome, piešķir papildu pabalstus sakarā ar bērna piedzimšanu, ja vismaz viens no vecākiem ir reģistrējies kā konkrētās pašvaldības iedzīvotājs.

Bērna kopšanas atvaļinājums

Latvijā saskaņā ar Darba likumu vecākiem ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu, kas nepārsniedz pusotru gadu. Šo atvaļinājumu Jūs varat izmantot, kamēr bērns nav sasniedzis astoņu gadu vecumu. 

Latvijā vecākiem ir pieejami vairāki sociālie pabalsti. Bērna kopšanas atvaļinājuma laikā vecāks, kurš aprūpē bērnu, var saņemt:

  • bērna kopšanas pabalstu – fiksētu ikmēneša pabalstu, kas tiek piešķirts personai, kura aprūpē bērnu, kas nav sasniedzis divu gadu vecumu. Šis pabalsts nodrošina ģimenēm ar maziem bērniem vismaz minimālus ienākumus. Tas vienlīdzīgi tiek piešķirts gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem.
  • vecāku pabalstu – ikmēneša pabalstu, kas tiek piešķirts strādājošai personai, līdz tās bērns sasniedz viena vai pusotra gada vecumu. Šī pabalsta apmērs ir atkarīgs no algas, kāda konkrētajam vecākam bija pirms bērna kopšanas atvaļinājuma, no šā atvaļinājuma ilguma un no tā, vai vecāks turpina strādāt atvaļinājuma laikā.   

Ja ģimenē ir divi vai vairāki jaundzimuši bērni, bērnu kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta apmērs tiek palielināts.

Ģimenes valsts pabalsts

Pēc tam, kad bērns sasniedzis viena gada vecumu, vienam no vecākiem, kurš rūpējas par bērnu, ir tiesības saņemt fiksētu ikmēneša ģimenes valsts pabalstu. Ja ģimene audzina divus vai vairākus bērnus, ģimenes pabalsts tiek palielināts ar piemaksu. Pabalsta un piemaksas apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita ģimenē.

Šo pabalstu saņemšanas nosacījumi ir paredzēti Valsts sociālo pabalstu likumā un likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”. Vairāk par bērna kopšanas atvaļinājumu un vecākiem pieejamiem pabalstiem varat uzzināt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma