Grūtniecības pārtraukšana & privātā dzīve

Jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi ietver tiesības brīvi izvēlēties, vai jūs kļūsiet par māti vai ne. Jums ir tiesības brīvi pieņemt lēmumu par grūtniecības pārtraukšanu (abortu) vai sterilizāciju, ja nevēlaties dzemdēt vai ieņemt bērnu.

piemērs Varbūt jūs vēlaties pārtraukt grūtniecību, kas iestājusies izvarošanas rezultātā.

Uzziniet vairāk par izvēli kļūt vai nekļūt par vecāku

Uzziniet vairāk par grūtniecību un bērna dzimšanu

svarīgi Grūtniecība vai tās pārtraukšana neskar vienīgi jūsu pašas privāto dzīvi, jo jūsu privātā dzīve ir nesaraujami saistīta ar augļa dzīvību un veselību.

Informācija par abortu & aborta procedūras pieejamība

Iespēja laikus saņemt informāciju par aborta procedūru, ar to saistītajiem riskiem un tās ietekmi uz jūsu veselību, kā arī attiecīgās jums nepieciešamās medicīniskās aprūpes pieejamība ir daļa no jūsu cilvēktiesībām, proti, tiesībām uz veselību.

Iespēja veikt abortu ir laika ziņā ierobežota, tādēļ tieši laika faktoram ir izšķiroša nozīme. Nepieciešamie medicīniskie testi jāveic savlaicīgi, lai jūs bez kavēšanās varētu izšķirties par grūtniecības pārtraukšanu vai saglabāšanu. Pēc nepieciešamo testu rezultātu saņemšanas aborts, ja esat par to izšķīrusies, ir jāveic bez kavēšanās.

piemērs Pieeja konkrētai informācijai par mātes un augļa veselību nedrīkst tikt dota ar novēlošanos, īpaši ja tā norāda uz augļa anomālijām, un tai var būt izšķiroša nozīme, izlemjot jautājumu par grūtniecības saglabāšanu vai pārtraukšanu. 

piemērs Aborts jāveic bez kavēšanās, lai ierobežotu un novērstu sievietes veselības apdraudējumu, ko var radīt novēlots aborts.

Uzziniet vairāk par pieeju informācijai par reproduktīvo un seksuālo veselību, kā arī reproduktīvās un seksuālās veselības aprūpes pieejamību.

Aborta procedūra

Iemesli, kuru dēļ sieviete izšķiras par abortu, var būt dažādi. Varbūt jūs negribat kļūt par māti kādā konkrētā laika posmā vai nevēlaties bērnu no kāda konkrēta cilvēka. Negatīvas medicīniskas indikācijas attiecībā uz jūsu vai augļa veselību vai grūtniecība, kas iestājusies izvarošanas rezultātā, arī var būt par iemeslu grūtniecības pārtraukšanai. Pirms aborta procedūras jums būs jāaizpilda paziņojuma veidlapa, apstiprinot to, ka lēmumu par abortu esat pieņēmusi apzināti.

Latvijā nav aizliegts grūtniecību pārtraukt. Tomēr tiesībām lemt par grūtniecības pārtraukšanu ir noteikti daži ierobežojumi, piemēram, ir ierobežots laika periods, kurā aborts var tikt veikts. Attiecīgie ierobežojumi noteikti Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā.  

piemērs Aborts var tikt veikts tikai līdz divpadsmitajai grūtniecības nedēļai. Medicīnisku indikāciju gadījumā grūtniecību var pārtraukt līdz divdesmit ceturtajai grūtniecības nedēļai. 

Nepilngadīgas personas grūtniecība & aborts

Lai gan jums pašai ir tiesības brīvi pieņemt lēmumu par savas grūtniecības saglabāšanu vai pārtraukšanu, šis lēmums skar arī jūsu vecāku vai aizbildņu intereses. Tādēļ gadījumā, ja esat jaunāka par 16 gadiem, ārstam ir jāinformē jūsu vecāki vai aizbildņi par grūtniecības faktu un grūtniecības pārtraukšana iespējama tikai ar vismaz viena jūsu vecāka vai aizbildņa piekrišanu. 

Ja jums ir radies strīds ar vecākiem vai aizbildni par grūtniecības saglabāšanu, jūs varat lūgt bāriņtiesu apsvērt konfliktējošos viedokļus un pieņemt lēmumu jūsu labākajās interesēs, ievērojot jūsu vecumu, viedokli un ievainojamību.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Jūsu tiesības uz veselību varētu būt pārkāptas, ja jums tiek liegts aborts, kaut gan visas tam nepieciešamās juridiskās prasības ir izpildītas. Līdz ar to var būt pārkāptas arī jūsu tiesības uz privāto dzīvi, jo jūsu reproduktīvā un seksuālā veselība visos aspektos ir nesaraujami saistīta ar jūsu privāto dzīvi.

Ja jums ir liegta pieeja informācijai par jūsu un jūsu gaidāmā bērna veselību vai ja neesat par to informēta skaidri, pienācīgi un savlaicīgi, tas var atstāt negatīvu ietekmi uz jūsu privāto dzīvi – tātad var būt pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Jūsu tiesības uz privāto dzīvi ir pārkāptas arī tad, ja jūsu grūtniecības pārtraukšanas iemesls ir mediķu nolaidība. 

piemērs Jūsu tiesības uz privāto dzīvi ir pārkāptas, ja lēmumu par grūtniecības pārtraukšanu esat pieņēmusi tikai tādēļ, ka jums tika sniegta pretrunīga un/vai maldinoša informācija par ģenētiskiem augļa traucējumiem.

piemērs Jūsu tiesības uz privāto dzīvi ir pārkāptas, ja ārsts nolaidības vai pārpratuma dēļ pakļāvis jūs medicīniskai procedūrai, kas bija paredzēta citai tajā pašā slimnīcā ievietotai personai, un šīs kļūdas rezultāts ir aborts, lai gan pirms attiecīgās procedūras jūsu un jūsu gaidāmā bērna veselības stāvoklis tika atzīts par labu.

Ja aborts jums atteikts tikai tāpēc, ka piederat pie noteiktas cilvēku grupas, kuru raksturo rase, izcelsme, reliģiskā piederība, politiskā pārliecība, seksuālā orientācija vai citas līdzīgas pazīmes, ir pārkāpts diskriminācijas un nevienlīdzīgas attieksmes aizliegums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma