Reproduktīvās un seksuālās veselības aprūpes pieejamība

Jums ir tiesības saņemt reproduktīvās un seksuālās veselības aprūpes pakalpojumus un šai ziņā nepieciešamu savlaicīgu ārstēšanu. Valstij ir pienākums nodrošināt visiem vienlīdzīgu pieeju valsts apmaksātajiem medicīniskajiem pakalpojumiem.

Ārstēšanas pieejamība

Jums ir tiesības saņemt ārstēšanu, kas jums nepieciešama, lai būtu aizsargāta jūsu reproduktīvā un seksuālā veselība. Ārstniecības pakalpojumiem jābūt kvalitatīviem un jātiek sniegtiem savlaicīgi. Jūsu kā pacienta tiesības ir noteiktas Pacientu tiesību likumā un ietver tiesības uz vienlīdzīgu pieeju ārstēšanai. Ārstniecības pakalpojumu pieejamības nosacījumi paredzēti Ārstniecības likumā. Jūsu tiesības uz vienlīdzīgu pieeju vispārīgajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ko jums paredz Pacientu tiesību likums, un jūsu tiesības saskaņā ar Ārstniecības likumā paredzētajiem nosacījumiem šos pakalpojumus savlaicīgi saņemt ir daļa no jūsu cilvēktiesībām, proti, tiesībām uz veselību

Medicīniskās palīdzības jomas & valsts finansējums

Reproduktīvās un seksuālās veselības kontekstā  jums ir tiesības saņemt ārstēšanu

Pieeja reproduktīvās un seksuālās veselības aprūpes sistēmai nenozīmē, ka valstij būtu jānodrošina jebkāda veida ārstēšana bez maksas. Valsts, ņemot vērā savus finanšu resursus un citus aspektus, var izlemt, kādu medicīnas pakalpojumu izmaksas tā segs pilnībā vai daļēji. Valsts finansēto reproduktīvās un seksuālās veselības aprūpes pakalpojumu veidus, to finansēšanas nosacījumus un apjomu reglamentē Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība.

piemērs Valsts pilnībā finansē medicīnisko palīdzību dzemdībās, kas notiek slimnīcā. Latvijas likums neparedz bezmaksas medicīnisko palīdzību mājdzemdībās.

Papildu ārstniecības pakalpojumi

Valstij jāgādā par to, lai pieejamie ārstniecības pakalpojumi būtu droši un kvalitatīvi. Tādēļ tā radījusi sistēmu, kas nosaka prasības attiecībā uz medicīniskajiem pakalpojumiem un to nodrošināšanu. Valsts arīdzan nosaka to, kādi pakalpojumi un kādām pacientu grupām ir jānodrošina bez maksas. Tātad, ja valsts ir izveidojusi konkrētā jomā sniedzamu un visām ieinteresētajām personām pieejamu medicīnisko pakalpojumu sistēmu, jums nav tiesību pieprasīt šajā sistēmā neietilpstošus jeb papildu pakalpojumus un/vai to daļēju vai pilnīgu finansēšanu no valsts līdzekļiem.

piemērs Valsts nodrošina to, ka visām sievietēm ir pieejami bezmaksas medicīniskie pakalpojumi dzemdību laikā medicīnas iestādēs, kā tas noteikts likumā . Taču jums nav tiesību uz bezmaksas medicīnisko palīdzību mājas dzemdībās, jo šādos gadījumos Latvijas likums finansiālu atbalstu neparedz.

Informācija par reproduktīvo un seksuālo veselību

Reproduktīvās un seksuālās veselības aprūpes pieejamība ir cieši saistīta ar informāciju, ko jūs saņemat attiecībā uz jūsu veselības stāvokli un jums nepieciešamo ārstēšanos, turklāt lielā mērā ir atkarīga no šīs informācijas. Uzziniet vairāk par pieeju informācijai par reproduktīvo un seksuālo veselību.  

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jums nav pieejami jums nepieciešamie reproduktīvās un seksuālās veselības aprūpes pakalpojumi vai tie nav kvalitatīvi vai netiek sniegti savlaicīgi, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz veselību. Īpašos gadījumos nepieciešamās medicīniskās aprūpes trūkums var nozīmēt pat to, ka ir pārkāptas tiesības uz dzīvību.

Jūsu reproduktīvā un seksuālā veselība daudzējādā ziņā ir cieši saistīta ar jūsu tiesībām uz privāto dzīvi, tostarp jūsu tiesībām uz privātumu vai jūsu izvēli kļūt vai nekļūt par vecāku, tāpēc gadījumā, ja jums netiek pienācīgi nodrošināta reproduktīvās un seksuālās veselības aizsardzība, var būt pārkāptas arī jūsu tiesības uz privāto dzīvi.

Ja jums ārstēšana atteikta tādēļ, ka piederat pie noteiktas cilvēku grupas, kuru raksturo rase, izcelsme, reliģiskā piederība, politiskā pārliecība, seksuālā orientācija vai citas līdzīgas pazīmes, ir pārkāpts diskriminācijas un nevienlīdzīgas attieksmes aizliegums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma