Prasības

Ja vēlaties adoptēt bērnu, jums jāizpilda prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas Civillikumā. Tas nosaka arī konkrētus ierobežojumus potenciālajam adoptētājam. Šo prasību un ierobežojumu mērķis ir aizsargāt adoptējamā bērna intereses. Tie attiecas uz adoptētāja vecumu, adoptētāja un adoptējamā vecuma starpību, kā arī potenciālā vecāka iepriekšējo uzvedību.  

piemērs Persona, kura ir tiesāta par vardarbīgu noziegumu vai kurai tiesa iepriekš ir atņēmusi aizgādības tiesības, nevar kļūt par adoptētāju. 

Pieteikums

Adopcijas process sākas ar pieteikumu bāriņtiesā. Pieteikumu var iesniegt viena persona vai precēts pāris. 

Iepriekšēja izpēte

Bāriņtiesa izpēta pieteikuma iesniedzēja personiskos un ģimenes apstākļus,  kā arī motivāciju. Izpētes process ilgst vismaz sešus mēnešus.

Ja bāriņtiesa ir apmierināta ar izpētes gaitā iegūto informāciju, tā var lemt par adoptētāja statusa piešķiršanu pieteikuma iesniedzējam. Šis statuss dod tiesības saņemt informāciju par adopcijai nodotajiem bērniem, lai izvēlētos kādu no viņiem un turpinātu adopcijas procesu. 

Piekrišana

Galvenais nosacījums attiecībā uz adoptējamā bērna atrašanu un izvēli ir viņa bioloģisko vecāku vai viņam ieceltā aizbildņa piekrišana adopcijai. Ja bērns sasniedzis 12 gadu vecumu, nepieciešama arī viņa paša piekrišana adopcijai. Uzziniet vairāk par piekrišanu adopcijai.

Ņemšana aprūpē

Potenciālie adoptētāji bērnu, kuru vēlas adoptēt, ņem savā aprūpē uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Šajā laikā bāriņtiesa veiks tālāku izpēti, lai novērtētu potenciālo vecāku un bērna personības, savstarpējās attiecības un saderību, kā arī citus bērna interešu aizsardzībai svarīgus aspektus. 

Novērtēšana

Bāriņtiesa novērtēs un dos savu atzinumu par to, vai adopcija ir bērna vislabākajās interesēs. Pamatojoties uz novērtējumu, bāriņtiesa pieņems lēmumu par adopcijas atļaušanu vai atteikšanu. Uzziniet vairāk par bāriņtiesas veikto vērtēšanu un lēmumu un rīcības likumību adopcijas procesā.

Tiesas apstiprinājums

Adopciju apstiprina vispārējās jurisdikcijas tiesa. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja lēmumi adopcijas procesā pieņemti pretlikumīgi, tie pārkāpj jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Ja jūsu tiesības adopcijas procesā nav ievērotas, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu.

Ja adopcija atteikta tikai potenciālo vecāku rases, izcelsmes, reliģiskās piederības, politisko uzskatu, seksuālās orientācijas vai citu līdzīgu iemeslu dēļ, ir pārkāpts diskriminācijas un nevienlīdzīgas attieksmes aizliegums.

Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties, ja jūsu tiesības ir pārkāptas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma