Likumīgs process

Lai adopcijas process būtu likumīgs, tam jānotiek saskaņā ar likumu. Tas nozīmē, ka adopcijas procesā jābūt izietām visām stadijām un tam jāatbilst visām likuma prasībām, ko paredz likums, tai skaitā, pēc visu pušu piekrišanas. Bāriņtiesas veiktajai izpētei un izvērtēšanai jābūt balstītai uz likumā noteiktiem kritērijiem. Galvenajiem apsvērumiem vienmēr jāatbilst bērna interesēm.

Ar prettiesiskām vai nepamatotām darbībām un lēmumiem adopcijas procesā var tikt pārkāptas jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.

piemērs Ja adopcijai bija nepieciešama jūsu kā bioloģiskā vecāka piekrišana, bet no jums tā netika saņemta, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.

Bērna labāko interešu princips

Bāriņtiesai visās adopcijas procesa stadijās jāņem vērā bērna vislabākās intereses. Tas nozīmē, ka adopcijas procesā, pieņemot jebkuru lēmumu, galvenais apsvērums ir bērna vislabākās intereses.Tas arīdzan nozīmē, ka pirmajā vietā vienmēr ir bērna, nevis potenciālo adoptētāju intereses.

Diskriminācijas aizliegums

Ja adopcija tiek atteikta tikai potenciālo vecāku rases, izcelsmes, reliģiskās piederības, politisko uzskatu, seksuālās orientācijas vai citu līdzīgu iemeslu dēļ, ir pārkāpts diskriminācijas un nevienlīdzīgas attieksmes aizliegums.

piemērs Ja jūs vēlaties adoptēt sava partnera bērnu (kļūt par viņa otru vecāku) un tas tiek liegts tādēļ, ka jūs ar savu partneri esat viendzimuma pāris, taču divu dzimumu neprecētiem pāriem šāda veida adopcija ir atļauta, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi.

svarīgi Lūdzu, ņemiet vērā, ka adopcijas ierobežojumi un pat adopcijas atteikums vēl nenozīmē, ka ir pārkāptas jūsu cilvēktiesības. Ja bāriņtiesa ir pienācīgi pamatojusi savu atšķirīgo attieksmi, kā arī to, kāpēc adopcija neatbilst bērna vislabākajām interesēm, tad iespējams, ka diskriminācijas un nevienlīdzīgas attieksmes aizliegums nav pārkāpts.

Sūdzības

Ja bāriņtiesa ir atteikusies jums piešķirt adoptētāja statusu, kas ļautu jums bērnu ņemt savā aprūpē vai adoptēt, jūs varat iesniegt sūdzību administratīvajā tiesā. 

Administratīvajā tiesā jūs varat sūdzēties arīdzan par to, ka jūsu bērns nodots adopcijai bez jūsu piekrišanas.

Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma