Lēmumi adopcijas procedūras ietvaros

Bāriņtiesa adopcijas procedūras ietvaros pieņem lēmumus par vairākiem nopietniem jautājumiem. Jūs varat šos lēmumus pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

Ja bāriņtiesa atteikusies jums piešķirt adoptētāja statusu, kas jums ļautu ņemt bērnu aprūpē un adoptēt, jūs varat iesniegt sūdzību administratīvajā tiesā. Pārsūdzības procedūrai un termiņiem jābūt norādītiem bāriņtiesas lēmumā. Jūs varat sūdzēties administratīvajā tiesā arī tad, ja bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par jūsu bērna nodošanu adopcijai bez jūsu piekrišanas.

Pieteikums

Pieteikumā administratīvajai tiesai jums:

  • jānorāda, ka neesat devis piekrišanu bērna adopcijai, ja bāriņtiesa ir nolēmusi jūsu bērnu nodot adopcijai

piemērs Ir iespējami izņēmuma gadījumi, kad vecāka piekrišana bērna adopcijai nav nepieciešama. Tādēļ jums ir jāpaskaidro, kāpēc jūs uzskatāt, ka uz jūsu gadījumu šie izņēmumi neattiecas.

  • jāatsaucas uz attiecīgajām tiesību aktu normām, kas dod jums tiesības lūgt bāriņtiesu jums piešķirt adoptētāja statusu, lai jūs varētu ņemt bērnu aprūpē vai  adoptēt
  • jāpaskaidro, kāpēc jūs uzskatāt, ka bāriņtiesas atteikums ir prettiesisks vai nepamatots. Jums jāapraksta visi apstākļi, kas, jūsuprāt, bija svarīgi, tiesai pieņemot lēmumu par to, vai jūsu lūgums bāriņtiesai bija jāapmierina

piemērs Ja atteikums piešķirt jums adoptētāja statusu ir balstīts uz to, ka neesat izpildījis formālos kritērijus, jums jāpaskaidro, kāpēc jūs uzskatāt, ka esat tos izpildījis.

  • ja uzskatāt, ka esat diskriminēts, tad norādiet, ka adoptētāja statuss jums atteikts tikai jums piemītošu pazīmju – seksuālās orientācijas, vecuma, reliģisko uzskatu, politiskās pārliecības, tautības vai etniskās izcelsmes – vai citu līdzīgu iemeslu dēļ
  • kā arī pieteikumam jāpievieno visi dokumenti, kas pamato jūsu lūgumu, ja jums tādi ir

piezīme Jūs varat prasīt arī kompensāciju, ja uzskatāt, ka bāriņtiesa ar savu adopcijas procedūras ietvaros pieņemto lēmumu ir pārkāpusi jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi vai radījusi jums jebkādu mantisku vai morālu kaitējumu.

Vairāk par prasībām, kas attiecas uz sūdzības sastādīšanu un iesniegšanu, varat uzzināt Administratīvā procesa likumā.

Uzziniet vairāk par savām tiesībām administratīvajā tiesā.

Lēmums

Administratīvā tiesa izvērtēs, vai bāriņtiesas lēmums atteikt jums adoptētāja statusa piešķiršanu vai ļaut jums ņemt bērnu aprūpē un adoptēt vai lēmums par jūsu bērna nodošanu adopcijai bez jūsu piekrišanas ir tiesisks un pamatots.

Ja tiesa konstatē, ka bāriņtiesas lēmums ir prettiesisks, tā var šo lēmumu atcelt un gadījumā, ja jūsu bērns nodots adopcijai bez jūsu piekrišanas, atjaunot iepriekšējās attiecības starp jums un jūsu bērnu. Ja esat pārsūdzējis lēmumu par atteikumu jums piešķirt adoptētāja statusu, tiesa var uzlikt bāriņtiesai par pienākumu pieņemt jaunu lēmumu, ievērojot tiesas norādītos secinājumus. 

Ja esat lūdzis kompensāciju, tiesa var uzlikt bāriņtiesai par pienākumu izmaksāt jums kompensāciju.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma