Vecāku aizgādības tiesību atņemšana

Vecāku aizgādības tiesību atņemšana būtiski ierobežo attiecīgo personu tiesības uz ģimenes dzīvi. Tā pieļaujama vienīgi tad, ja ir konstatēti īpaši, likumā paredzēti apstākļi.

Aizgādības tiesības attiecībā uz bērnu var atņemt vispārējās jurisdikcijas tiesa (civilā tiesa), bet tikai tad, ja ir izpildījušies konkrēti Civillikumā izsmeļoši norādīti nosacījumi. Aizgādības tiesību atņemšanai jābūt likumīgai, lai tā būtu savienojama ar tiesībām uz ģimenes dzīvi.

piemērs Aizgādības tiesības vecākam var atņemt, ja viņš apdraud bērna dzīvību vai veselību.

Sekas

Ja jums tiks atņemtas vecāka aizgādības tiesības, tad tiesa noteiks atsevišķas aizgādības tiesības otram vecākam. Ja tas nav iespējams vai ja aizgādības tiesības tiks atņemtas abiem vecākiem, bāriņtiesa lems par bērna nodošanu valsts aprūpē.  

Apstākļu maiņa & aizgādības tiesību atjaunošana

Jūs varat lūgt civilo tiesu pārvērtēt situāciju un atcelt lēmumu, ar kuru jums tika atņemtas vecāka aizgādības tiesības, ja apstākļi kopš šī lēmuma pieņemšanas ir mainījušies.

Vecāku aizgādības tiesības var atjaunot civilā tiesa, ja iemeslu, kuru dēļ tās tika atņemtas, vairs nav un šo tiesību atjaunošana ir bērna interesēs.

Uzziniet vairāk par dažādiem aspektiem, kas jāizvērtē, pieņemot lēmumu par vecāku aizgādības tiesību atjaunošanu un bērna atgriešanos ģimenē

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja vecāka aizgādības tiesības jums atņemtas pretlikumīgi, ir pārkāptas jūsu tiesības uz ģimenes dzīvi. Ja tiesa ir taisījusi spriedumu par jums atņemto aizgādības tiesību atjaunošanu, bet šā sprieduma stāšanās spēkā tiek novilcināta, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz ģimenes dzīvi un tiesības uz taisnīgu tiesu.

Ja vienīgais un izšķirošais vecāka aizgādības tiesību atņemšanas iemesls ir kāds objektīvs viņa personības aspekts, piemēram, konkrēta reliģiskā piederība vai piederība pie konkrētas rases, vai arī seksuālā orientācija, var būt pārkāpts diskriminējošas un nevienlīdzīgas attieksmes aizliegums.

Uzziniet vairāk par to, vai jums vecāka aizgādības tiesības atņemtas likumīgi. 

Lasiet vairāk par to, kā sūdzēties, lai aizsargātu savas tiesības.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma