Vecāku aizgādības tiesību pārtraukšana

Jūsu kā vecāka aizgādības tiesību pārtraukšana ir iejaukšanās jūsu ģimenes dzīvē, tātad ar to tiek nopietni ierobežotas jūsu tiesības uz ģimenes dzīvi. Vecāka aizgādības tiesību pārtraukšana ir likumīga tikai tad, ja tā ir atļauta ar likumu, un var jums tikt piemērota tikai noteiktu leģitīmu interešu aizsardzības labad.

Nosacījumi

Jūsu aizgādību pār bērnu var pārtraukt bāriņtiesa, bet tikai ievērojot konkrētus likumā paredzētus nosacījumus un uz ierobežotu laika posmu, parasti ne ilgāku par vienu gadu. Latvijā šie nosacījumi ir izklāstīti Civillikumā. Aizgādības tiesību pārtraukšanai jābūt likumīgai, citādi ar to tiks pārkāptas tiesības uz ģimenes dzīvi.

piemērs Vecāka aizgādības tiesības jums var tikt pārtrauktas, ja jūs nopietnu iemeslu dēļ nevarat rūpēties par bērnu vai ja kompetentajām iestādēm ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vardarbības un/vai bērna dzīvība vai veselība ir citādā veidā apdraudēta, kamēr viņš ir kopā ar jums. 

Sekas

Kamēr jūsu aizgādības tiesības būs pārtrauktas, par bērnu rūpēsies otrs viņa vecāks. Ja tas nav iespējams vai ja aizgādības tiesības ir pārtrauktas abiem vecākiem, bāriņtiesa lems par bērna šķiršanu no ģimenes.  

Apstākļu maiņa & aizgādības tiesību atjaunošana

Jūs varat lūgt bāriņtiesu pārvērtēt situāciju un atcelt jums noteiktos aizgādības tiesību ierobežojumus, ja apstākļi, kuru dēļ attiecīgais lēmums tika pieņemts, ir mainījušies. 

Uzziniet vairāk par dažādiem aspektiem, kas jāizvērtē, pieņemot lēmumu par aizgādības tiesību atjaunošanu un bērna atgriešanos ģimenē.

Vecāku aizgādības tiesību atņemšana

Ja pārtrauktās vecāku aizgādības tiesības gada laikā nav iespējams atjaunot tādu iemeslu dēļ kā vecāku attieksme un uzvedība, bāriņtiesa var iesniegt vispārējās jurisdikcijas tiesā (civilajā tiesā) pieteikumu par aizgādības tiesību atņemšanu.

Uzziniet vairāk par aizgādības tiesību atņemšanu.  

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja vecāka aizgādības tiesības jums pārtrauktas pretlikumīgi, ir pārkāptas jūsu tiesības uz ģimenes dzīvi. Ja tiesa ir taisījusi spriedumu par jums pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu, bet šī sprieduma stāšanās spēkā tiek novilcināta, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz ģimenes dzīvi un tiesības uz taisnīgu tiesu

Ja vienīgais un izšķirošais vecāka aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesls ir kāds objektīvs viņa personības aspekts, piemēram, konkrēta reliģiskā piederība, piederība pie konkrētas rases vai seksuālā orientācija, var būt pārkāpts diskriminējošas un nevienlīdzīgas attieksmes aizliegums.

Uzziniet vairāk par to, vai jums vecāka aizgādības tiesības pārtrauktas likumīgi.

Uzziniat vairāk par to, kā sūdzēties, lai aizsargātu savas tiesības.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma