Tiesības praktizēt reliģiju

Arī ieslodzījuma vietā jums ir tiesības praktizēt savu reliģiju. Tas nozīmē, ka jūs varat veikt savai reliģijai būtiskus rituālus un turēties pie tai būtiskas prakses, ja vien tas ieslodzījuma vietā ir objektīvi iespējams, ievērojot tajā noteikto kārtību un neapdraudot savu un citu cilvēku drošību.

Reliģiskā prakse

Jūs  savu reliģiju ieslodzījuma vietā varat praktizēt dažādos veidos. Reliģiskā prakse ietver:

  • lūgšanas;
  • reliģiskas literatūras un priekšmetu turēšanu pie sevis;
  • speciālu diētu (piemēram, veģetāro diētu);
  • tikšanās ar jūsu konfesijas garīdzniekiem;
  • piedalīšanos ieslodzījuma vietā organizētajos dievkalpojumos.

piezīme Ņemiet vērā, ka ieslodzījuma vietas administrācijai nav pienākuma izpildīt jūsu reliģiskās prasības, ja tas ir nesamērīgi apgrūtinoši.

piemērs Ja jūsu reliģija jums uzliek par pienākumu ievērot īpašu diētu, kas paredz grūti iegūstamus un dārgus produktus vai sarežģītas pagatavošanas metodes, ieslodzījuma vietas administrācija var atteikties jums šādu diētu nodrošināt. 

Latvijā spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" reglamentē iespējas praktizēt reliģiju ieslodzījuma vietā.

Jūsu pienākumi

Ņemiet vērā, ka jums jāciena citu ieslodzīto un kameras biedru reliģiskā piederība un ticība, tāpat kā viņiem jāciena jūsējā. Ja viņi neatzīst nevienu reliģiju, arī šāda izvēle jums ir jāciena.

Jūs ar savu reliģisko pārliecību nevarat attaisnot jums ieslodzījuma vietā uzlikto pienākumu nepildīšanu. 

piemērs Jums, visticamāk, nebūs ļauts ar saviem reliģiskajiem uzskatiem pamatot higiēnas prasību neievērošanu ieslodzījuma vietā. 

Ierobežojumi

Jūsu brīvība praktizēt reliģiju iepriekš minētajos veidos var tikt ierobežota, ja attiecīgie ierobežojumi ir noteikti likumā, ir nepieciešami leģitīmu interešu aizsardzībai un nav pārlieku ierobežojoši tieši attiecībā uz jums. Par leģitīmām interesēm uzskatāma, piemēram, kārtības un drošības uzturēšana ieslodzījuma vietā, citu ieslodzīto tiesību aizsardzība utt. Ieslodzījuma vietas administrācija drīkst aizliegt atsevišķas reliģiskās prakses, bet ar pilnīgu jūsu reliģijas praktizēšanas aizliegumu noteikti būs pārkāptas jūsu tiesības. 

piemērs Ja jūsu ticībai atbilstošie reliģiskie rituāli saistīti ar asu priekšmetu vai ieslodzījuma vietā drošības nolūkos aizliegtu vielu izmantošanu,  šādu rituālu aizliegums jūsu tiesības nepārkāps.

Ierobežojumus nedrīkst noteikt prettiesiski diskriminējošā veidā. Personai nedrīkst aizliegt savas reliģijas praktizēšanu tikai tādēļ, ka šī reliģija nav populāra vai sabiedrībā pret to ir zināmi aizspriedumi. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Reliģijas brīvība

Ja ieslodzījuma vietas administrācija jums prettiesiski aizliedz praktizēt savu reliģiju vai rada tādus apstākļus, kuros to praktizēt nav iespējams, var būt pārkāpta jūsu reliģijas brīvība. Jūsu tiesības, visticamāk, būs pārkāptas, ja ieslodzījuma vietas personāls jums liegs pildīt jūsu ticībai atbilstošos reliģiskos rituālus, pat neizvērtējot iespējamos ar tiem saistītos riskus un neizskaidrojot jums šāda aizlieguma nepieciešamību.  

Diskriminācijas un nevienlīdzīgas attieksmes aizliegums 

Ja jums tiek liegts, bet citiem ieslodzītajiem ir atļauts praktizēt savu reliģiju un attiecīgais liegums jums noteikts uz diskriminējoša pamata, ir pārkāpts diskriminācijas un nevienlīdzīgas attieksmes aizliegums. 

Kā sūdzēties

Ja jums ir pamats domāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jums jāsūdzas ieslodzījuma vietas administrācijai. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma