Ja tiesa ir atzinusi, ka informāciju par kādas personas privāto dzīvi esat publicējis bez pienācīga attaisnojuma, tā jums piemēro sodu. Atkarībā no tiesvedības procesa, kurā lieta tiek skatīta, jums var tikt piemērots kriminālsods vai civiltiesiskas sankcijas.

Abos gadījumos tiesnesim ir zināma brīvība izvēlēties soda smagumu. Tāpēc tiesnesim jāizvērtē, piemēram, tas, cik liela kompensācijas vai naudas soda summa būtu samērīga ar publikācijas nodarīto kaitējumu.

Pat tad, ja ar saviem izteikumiem esat pārkāpis kādas personas privātumu, uzliekot jums pārāk bargu sodu, var tikt pārkāpta jūsu izteiksmes brīvība.  

Kriminālsods

Ja tiesa ir atzinusi, ka informāciju par kādas personas privāto dzīvi esat publicējis bez pienācīga attaisnojuma, tā jums piemēro sodu. Atkarībā no tiesvedības procesa, kurā lieta tiek skatīta, jums var tikt piemērots kriminālsods vai civiltiesiskas sankcijas.

Kriminālsodu par privātuma pārkāpumu var piemērot divos gadījumos: 

  • lietās par privātās korespondences noslēpuma tīšu pārkāpšanu, piemēram, ja kāds noklausījies jūsu telefonsarunas vai publicējis jūsu elektroniskā pasta saturu,
  • lietās par nelikumīgām darbībām ar personas datiem, ja ar šīm darbībām attiecīgajai personai nodarīts būtisks kaitējums. 

Tomēr kriminālsods ir piemērojams tikai izņēmuma gadījumos, jo parasti ietver papildu ierobežojumus, piemēram, sodāmību, kas var ierobežot personas iespējas turpmāk strādāt konkrētā profesijā. Kriminālsods var arī atturēt plašsaziņas līdzekļus no turpmākas sava uzdevuma pildīšanas.  

Tāpēc valsts varas iestādēm ir jāpierāda reāla nepieciešamība piemērot kriminālsodu, ņemot vērā to, ka personai, kura ar apstrīdētajiem izteikumiem ir pārkāpusi citas personas privātumu, var tikt piemēroti arī mazāk ierobežojoši pasākumi, piemēram, pienākums izmaksāt naudas kompensāciju civilajā tiesvedībā. 

Civiltiesiskie tiesību aizsardzības līdzekļi (kompensācija, atvainošanās)

Ja kāda persona uzskatīs, ka jūsu publikācija ir pārkāpusi tās tiesības uz privāto dzīvi,  visticamāk, tā cels pret jums civilprasību, lūdzot tiesu piemērot jums civiltiesiskos tiesību aizsardzības līdzekļus, parasti –  naudas kompensāciju vai atvainošanos. 

Tiesnesim, pieņemot lēmumu par piemērojamā tiesiskās aizsardzības līdzekļa veidu vai kompensācijas apmēru, ir jāgādā par to, lai jūsu izteiksmes brīvības ierobežojums būtu samērīgs ar konkrētās personas privātuma aizsardzību. Tāpēc, pieņemot lēmumu, tiesnesim ir jāizvērtē: 

  • mērķis, kura dēļ sabiedrībai tika atklāta personiska informācija;
  • pārkāpuma smagums (piemēram, vai ir publicētas ļoti intīmas un mulsinošas fotogrāfijas vai atklāti personiski, taču pilnīgi neitrāli fakti, tādi kā personas atrašanās vieta); 
  • personai nodarītā kaitējuma smagums;
  • līdzīgās lietās piespriesto kompensāciju apmērs. 

Resursi

Atjaunots 22/03/2016