Kā sūdzēties?

Jums ir tiesības un jūs esat aicināts iesniegt sūdzību, ja uzskatāt, ka jums ir nelikumīgi ierobežota pulcēšanās brīvība vai izteiksmes brīvība.

Administratīvais process

Ja jūsu tiesības uz mierīgu pulcēšanos ir ierobežotas ar administratīvo aktu, piemēram, pašvaldības lēmumu, kas aizliedz rīkot demonstrāciju, jūs šo lēmumu varat apstrīdēt augstākā iestādē vai administratīvajā tiesā. Sūdzības iesniegšanas kārtību nosaka Administratīvā procesa likums.

Ja jums izdosies panākt lēmuma atcelšanu, tad varēsiet rīkot attiecīgo pasākumu. Ņemiet vērā, ka tiesas procesi par protestu un līdzīgu pasākumu organizēšanu parasti ir ļoti ātri, lai tiesa varētu uzklausīt visas puses un pieņemt lēmumu pirms plānotā pasākuma datuma.

Streiks var ietekmēt vairākas svarīgas darba tiesības. Par šo tiesību pārkāpumiem var sūdzēties Valsts darba inspekcijā saskaņā ar Streiku likumu un Administratīvās atbildības likumu.

Tikai tiesa var atzīt streiku par nelikumīgu. Diemžēl saskaņā ar Civilprocesa likumu šāds tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Policija

Ja uzskatāt, ka tiesībaizsardzības iestādes jūs demonstrācijas laikā aizturējušas nelikumīgi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību, apstrīdot aizturēšanas likumību, un pat pieprasīt kompensāciju gadījumā, ja pārkāpums tiek konstatēts. Lasiet vairāk par iespējām sūdzēties, apstrīdot aizturēšanas likumību.

Ja aizturēšanas laikā policija pret jums izturējusies slikti, jums ir tiesības par to sūdzēties. Lasiet vairāk par sūdzībām par sliktu izturēšanos aizturēšanas laikā.

Satversmes tiesa

Ja jums tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos ir ierobežotas ar likumu un jūs uzskatāt, ka šāds ierobežojums pārkāpj cilvēktiesības, varat sūdzēties Satversmes tiesā. Attiecīgi Satversmes tiesa var atzīt, ka tiesiskais regulējums, kas ierobežo jūsu tiesības protestēt, neatbilst Satversmei vai citai augstāka juridiska spēka likuma normai.

Starptautiskās cilvēktiesību organizācijas

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesību pārkāpumu Latvijas institūcijas vai tiesas nav novērsušas, varat iesniegt sūdzību starptautiskajās un Eiropas institūcijās, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesā vai ANO Cilvēktiesību komitejā.

Kompensācija

Atsevišķos gadījumos jums var būt tiesības uz kompensāciju saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu. Piemēram, tiesības uz kompensāciju jums var būt tad, ja tiek atzīts, ka jums tika nelikumīgi aizliegts organizēt sapulci, tādēļ tā netika sarīkota noteiktajā laikā un sakarā ar to jums radušies materiāli zaudējumi. Pieteikuma iesniegšanas un izvērtēšanas kārtību nosaka likums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma