Administratīvais process

Ja jūsu partijai ir atteikta reģistrācija, varat apstrīdēt attiecīgo lēmumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja administratīvo aktu izdosies apstrīdēt, tas tiks atcelts un jums būs iespēja vēlreiz pieteikt partiju reģistrācijai. Uzņēmumu reģistra lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ja vēlaties apstrīdēt tiesas lēmumu par partijas darbības izbeigšanu, varat to darīt, iesniedzot blakus sūdzību tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ja jūsu NVO reģistrācija ir atteikta, varat tieši tāpat apstrīdēt attiecīgo lēmumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja administratīvo aktu izdosies apstrīdēt, tas tiks atcelts un jums būs iespēja vēlreiz pieteikt savu NVO reģistrācijai. Uzņēmumu reģistra lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ja vēlaties apstrīdēt tiesas lēmumu par biedrības vai nodibinājuma darbības izbeigšanu, varat to darīt, iesniedzot blakus sūdzību tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Satversmes tiesa

Ja jūsu tiesības dibināt sabiedrisku organizāciju, piemēram, NVO vai politisko partiju, un darboties tajā ir ierobežotas ar likumu un jūs uzskatāt, ka attiecīgais tiesiskais regulējums nav savienojams ar cilvēktiesībām, varat sūdzēties Satversmes tiesā. Attiecīgi Satversmes tiesa var atzīt, ka tiesiskais regulējums, kas ierobežo jūsu tiesības piedalīties sabiedriskajā organizācijā, neatbilst Satversmei vai citai augstāka juridiska spēka likuma normai.

Starptautiskās cilvēktiesību organizācijas

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesību pārkāpumu Latvijas institūcijas vai tiesas nav novērsušas, varat iesniegt sūdzību starptautiskajās un Eiropas institūcijās, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesā vai ANO Cilvēktiesību komitejā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma