Jums ir tiesības un jūs esat aicināts sūdzēties, ja uzskatāt, ka jums ir nelikumīgi ierobežotas tiesības piedalīties publiskā diskusijā.

Administratīvais process

Ja jūsu dalība sabiedriskajā apspriešanā vai konsultācijās ir ierobežota ar administratīvo aktu, varat to apstrīdēt augstākā pārvaldes iestādē vai, ja tas neizdodas, administratīvajā tiesā. Ja savas tiesības piedalīties sabiedriskajā apspriešanā vai konsultācijās nevarat izmantot iestādes faktiskās rīcības dēļ, piemēram, tādēļ, ka jums ir fiziski liegta ieeja telpā, kur notiek diskusija, varat iestādes faktisko rīcību apstrīdēt arī administratīvajā procesā. Šādu sūdzību iesniegšanas kārtību nosaka Administratīvā procesa likums.

Ja administratīvo aktu izdosies apstrīdēt, tas tiks atcelts. Ja jums izdosies apstrīdēt iestādes faktisko rīcību, tad iestādei tiks uzlikts pienākums uzklausīt jūs jautājumā, kam bija veltīta attiecīgā sabiedriskā apspriešana vai konsultācija.

Satversmes tiesa

Ja jūsu tiesības piedalīties sabiedriskajā apspriešanā ir ierobežotas ar likumu un jūs uzskatāt, ka tādējādi ir aizskartas cilvēktiesības, varat sūdzēties Satversmes tiesā. Attiecīgi Satversmes tiesa var atzīt, ka tiesiskais regulējums, kas ierobežo jūsu tiesības piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, neatbilst Satversmei vai citai augstāka juridiska spēka likuma normai.

Starptautiskās cilvēktiesību organizācijas

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesību pārkāpumu Latvijas institūcijas vai tiesas nav novērsušas, varat iesniegt sūdzību starptautiskajās un Eiropas institūcijās, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesā vai ANO Cilvēktiesību komitejā.

Resursi

Atjaunots 15/03/2023