Cietušā aizsardzība

Ja kriminālprocesā esat atzīts par cietušo, jūs var aicināt arī par liecinieku. Ja piekrītat liecināt, ir ļoti svarīgi pārliecināties par jūsu drošību. Ja jūsu drošība ir apdraudēta, tad valsts pienākums ir jūs aizsargāt.

Ja jūsu liecības dēļ tiek apdraudēta jūsu dzīvība vai veselība, valstij ir pienākums jūs aizsargāt un jums ir tiesības pieprasīt speciālo aizsardzību.

Speciālā aizsardzība

Speciālo aizsardzību jūs varat lūgt, ja:

  • jūsu dzīvība, veselība vai citas intereses jau tika apdraudētas sakarā ar jūsu palīdzību nozieguma atklāšanā;
  • sakarā ar jūsu palīdzību nozieguma atklāšanā jūs esat saņēmis reālus draudus attiecībā uz dzīvību, veselību vai citām interesēm;
  • jūs vēl  neesat saņēmis reālus draudus, taču ir pietiekams pamats uzskatīt, ka jūsu dzīvība, veselība vai citas intereses var tikt apdraudētas sakarā ar jūsu palīdzību nozieguma atklāšanā.

Speciālo aizsardzību jūs varat pieprasīt, ja jūsu liecība tiek izmantota smaga vai sevišķi smaga nozieguma atklāšanā. Tomēr valstij ir pienākums jūs aizsargāt arī tad, ja jūsu dzīvība vai veselība tiek reāli apdraudēta sakarā ar jūsu liecību par mazāk smagu noziegumu.

Ja jūs netiekat aizsargāts un jūsu liecības dēļ esat apdraudēts pats vai ir apdraudēti jums tuvi cilvēki, atkarībā no konkrētajiem apstākļiem var būt pārkāptas jūsu vai viņu tiesības uz dzīvību vai necilvēcīgas izturēšanās aizliegums.

Kā pieprasīt speciālo aizsardzību?

Pieprasījums

Ja jums ir pamats domāt, ka kriminālprocesa laikā neesat drošībā, jums jāpieprasa speciālā aizsardzība, vēršoties pie amatpersonas, kas ir atbildīga par kriminālprocesa virzību konkrētajā stadijā, – vai nu pie izmeklētāja vai prokurora, vai arī pie tiesas. Lēmumu par speciālās aizsardzības noteikšanu var pieņemt tikai ģenerālprokurors vai tiesa. Tādēļ par attiecīgo lietu atbildīgais izmeklētājs vai prokurors, ja viņš uzskatīs, ka jums nepieciešama speciālā aizsardzība, jūsu iesniegumu kopā ar savu ierosinājumu nosūtīs ģenerālprokuroram. Ja procesa virzītājs uzskata, ka speciālā aizsardzība jums nav nepieciešama, atteikumam jābūt pietiekami pamatotam.

Pārsūdzēšana

Ja esat saņēmis atteikumu noteikt jums speciālo aizsardzību un tam nepiekrītat, tad varat to pārsūdzēt.

  • Ja izmeklētājs vai prokurors ir atteicies ierosināt speciālās aizsardzības noteikšanu jums, šo atteikumu jūs varat pārsūdzēt ģenerālprokuroram.
  • Ja lēmumu par atteikumu pieņēmis ģenerālprokurors Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā, jūs varat to pārsūdzēt Augstākajā tiesā.
  • Ja lēmumu par atteikumu pieņēmusi tiesa, jūs varat to pārsūdzēt augstākas instances tiesā. Piemēram, pirmās instances tiesas lēmums pārsūdzams apelācijas instances tiesā, bet apelācijas instances tiesas lēmums – Augstākajā tiesā.

Aizsardzības veidi

Speciālo aizsardzību var nodrošināt, piemērojot speciālus pasākumus, piemēram:

  • personas apsardzi;
  • personas identitātes maiņu;
  • dzīvesvietas vai darbavietas maiņu;
  • aizsargājamo personu īpašuma apdrošināšanu u.c.

Amatpersona, kas pieņem lēmumu par speciālās aizsardzības noteikšanu, ir tiesīga noteikt arī to, kāda veida aizsardzība jūsu situācijā būtu vispiemērotākā.

Privātā dzīve

Jūsu privātajai dzīvei kriminālprocesa laikā jātiek aizsargātai. Bez jūsu piekrišanas nedrīkst plašsaziņas līdzekļos publiskot jūsu attēlu, kas procesuālo darbību laikā fiksēts ar foto, video vai citādiem tehniskiem līdzekļiem. Jūsu attēlu un datus var publiskot tikai tad, ja tas nepieciešams noziedzīga nodarījuma atklāšanai. Šādu materiālu publiskošana bez jūsu piekrišanas un pietiekama pamata var aizskart jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Uzziniet vairāk par to, kā aizsargāt savus personas datus, tai skaitā fotogrāfijas un videoierakstus.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma