Persona, kas cieš no jebkāda veida – fiziskas, seksuālas, psiholoģiskas vai ekonomiskas – vardarbības ģimenē, var pati vērsties tiesā un lūgt tiesu izsniegt lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, ja to vardarbībai pakļauj laulātais vai bijušais laulātais, vai cits ģimenes loceklis, neatkarīgi no tā, vai varmāka ar cietušo dzīvo vai nedzīvo, vai agrāk ir vai nav dzīvojis kopīgā mājoklī.

Pagaidu aizsardzība pret vardarbību palīdz mazināt varmākas uzspiesto kontroli, draudus un manipulācijas, un cietušajam tas ir būtiski, lai viņš varētu izkļūt no vardarbīgajām attiecībām, izmantot savas tiesības, risināt strīdus saistībā ar laulības šķiršanu, aizgādību pār bērniem, uzturlīdzekļiem un atgūties no attiecībās piedzīvotās vardarbības. Arī cietušajam sniegtais psiholoģiskais un sociālais atbalsts būs efektīvāks tad, ja viņš būs drošībā.

Pagaidu aizsardzība & cilvēktiesības

Tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību ir viens no līdzekļiem, kādus valsts izmanto, lai nodrošinātu cietušo personu tiesību ievērošanu. Ja tiesa bez jebkāda tiesiska pamata neizsniedz lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, var tikt konstatēts, ka ir pārkāptas tiesības uz dzīvību, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums, kā arī tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. 

Vadarbība ģimenē tiek uzskatīta par vienu no formām, kādās izpaužas diskriminācija pret sievietēm, jo visbiežāk par šādas vardarbības upuriem kļūst tieši sievietes. Ja valsts (šajā gadījumā – tiesa) nav efektīvi reaģējusi uz vardarbību ģimenē un nav nodrošinājusi aizsardzību vardarbības upuriem, kad viņu dzīvība, brīvība vai veselība bija reāli apdraudēta, var tikt konstatēts, ka ir pārkāpts diskriminācijas aizliegums saistībā ar tiesībām uz dzīvību un/vai necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegumu, kā arī saistībā ar tiesībām uz privāto un ģimenes dzīvi.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā skaidrots, kādu aizsardzību cietušie var lūgt no tiesas, kādas procedūras viņiem jāievēro, lai saņemtu tiesas lēmumu par pagaidu aizsardzību, un ko darīt tad, ja varmāka šo lēmumu pārkāpj.

Resursi

Atjaunots 10/05/2023