Kas ir tiesības uz izglītību?

Tiesības uz izglītību nodrošina, ka ikvienai personai ir pieejama izglītība. Tādējādi izglītība tiek atzīta par svarīgu cilvēka personības un attīstības sastāvdaļu. Šīs tiesības ļauj vecākiem izvēlēties saviem bērniem izglītības veidu atbilstoši viņu kultūras, reliģiskajām, morālajām un citām vēlmēm. Tā arī piešķir cilvēkiem vai juridiskām personām tiesības veidot savas izglītības iestādes.

Kas nodrošina šīs tiesības?

Valsts ir galvenā cilvēktiesību aizstāve. Tai ir trīs līmeņu pienākumi:

  • Pienākums ievērot nozīmē, ka valsts nedrīkst ierobežot šīs tiesības, izvairoties no pasākumiem, kas varētu tās kavēt
  • Pienākums aizsargāt nozīmē, ka valstij jāveic pasākumi, lai novērstu to, ka trešās personas pārkāpj šīs tiesības
  • Pienākums īstenot nozīmē, ka valstij ir jāpalīdz indivīdiem izmantot šīs tiesības 

Valsts pienākums ir arī nodrošināt, lai tiktu ievērotas četras galvenās prasības: 

Pieejamība

Izglītības iestādēm jābūt pieejamām visiem pietiekamā daudzumā. Tas ietver arī praktiskas lietas, piemēram, ēkas, kurās atradīsies izglītības iestādes, mācību personāls un materiāli, bibliotēkas utt.

Pieejamība

Valstij jānovērš iespējamie šķēršļi izglītības pieejamībā. Izglītībai jābūt fiziski sasniedzamai un ekonomiski pieejamai (lai ikviens to varētu atļauties), un tai jābūt pieejamai visiem bez diskriminācijas. Valstij jānodrošina izglītības pieejamība visiem bērniem obligātās izglītības vecuma grupā un jānodrošina, ka tā ir bezmaksas (tas neattiecas uz vidējo un augstāko izglītību).

Pieņemamība

Vecākiem jābūt iespējai izvēlēties izglītību saviem bērniem, valstij neiejaucoties šajā procesā. Izglītības formai un saturam jābūt pieņemamam: atbilstošam, kultūrai piemērotam un kvalitatīvam. 

Pielāgojamība

Izglītībai jābūt elastīgai un pielāgojamai šī vārda plašā nozīmē. Sabiedrība mainās, un mainās arī normas, uzskati un tradīcijas - izglītībai ir jāatbilst šīm pārmaiņām. 

Tiesības uz izglītību starptautiska atzīšana

Vispārējā cilvēktiesību deklarācija ir pirmais visaptverošais cilvēktiesību saraksts, ko 1948. gadā pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja. Jau tajā laikā starptautiskā sabiedrība atzina, ka izglītība ir cilvēktiesības - Deklarācijas 26. panta 2. punktā noteikts:

Izglītībai jābūt vērstai uz cilvēka personības pilnvērtīgu attīstību un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas stiprināšanu. Tā veicina sapratni, iecietību un draudzību starp visām tautām, rasu vai reliģiskajām grupām, kā arī sekmē Apvienoto Nāciju Organizācijas darbību miera uzturēšanai.

Arī Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja uzsvēra šo tiesību divējādo raksturu: 

Izglītība ir gan pati par sevi cilvēktiesības, gan arī neaizstājams līdzeklis citu cilvēktiesību īstenošanai. ... Arvien vairāk tiek atzīts, ka izglītība ir viens no labākajiem finanšu ieguldījumiem, ko valstis var veikt.

Kontekstā

  • Bērni un ģimene
  • Ieslodzījuma vietas
  • Diskriminācija

Avoti

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma