Kā pieprasīt kompensāciju par datu prettiesisku pārmeklēšanu un izņemšanu?

Tiesības pieprasīt kompensāciju

Ja jūs apstrīdat izmeklēšanas un operatīvās darbības un/vai  lēmumus, uz kuru pamata tās tika veiktas, iestādes pārbaudīs šo darbību un lēmumu tiesiskumu un samērīgumu. Tomēr jūs varat uzskatīt, ka ar šīm darbībām jums nodarīts materiāls un morāls kaitējums, radīts stress. Ja attiecīgās darbības veiktas prettiesiskā veidā, ar tām nodarītais kaitējums ir jākompensē. Jūsu tiesības pieprasīt kompensāciju gadījumā, kad pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi, ir noteiktas Latvijas Republikas Satversmē. Atcerieties, ka jūs varat pieprasīt kompensāciju par materiāliem (finansiāliem) zaudējumiem un/vai morālo kaitējumu, ko esat cietis.

Kompensācija par prettiesiskām izmeklēšanas darbībām

Ja vēlaties saņemt kompensāciju par izmeklēšanas darbībām, kas jums prettiesiski piemērotas kriminālprocesa ietvaros, jūs varat iesniegt pieteikumu vispārējās jurisdikcijas tiesā (civilajā tiesā). Pieteikumā jums jānorāda, jūsuprāt, prettiesiskās vai nesamērīgās darbības, jāsniedz argumenti tam, kādēļ tās uzskatāmas par prettiesiskām vai nesamērīgām, jānorāda pieprasītās kompensācijas apmērs un dokumenti, kas pamato jūsu viedokli, ja tādi ir. Šo dokumentu kopijas jāpievieno pieteikumam. Piemēram, prokurora lēmums, ar kuru konstatēts, ka jums piemērotās izmeklēšanas darbības nav bijušas tiesiskas, var būt ļoti svarīgs pierādījums.

Kompensācija par prettiesiski veiktu operatīvo darbību

Ja vēlaties saņemt kompensāciju par prettiesiski veiktu operatīvo darbību, jums jāiesniedz pieteikums vispārējās jurisdikcijas tiesā (civilajā tiesā). Pieteikumā jums jānorāda, jūsuprāt, prettiesiskās vai nesamērīgās darbības, jāsniedz argumenti tam, kādēļ tās uzskatāmas par prettiesiskām vai nesamērīgām, jānorāda pieprasītās kompensācijas apmērs un  dokumenti, kas pamato jūsu viedokli, ja tādi ir. Šo dokumentu kopijas jāpievieno pieteikumam.

Tomēr, apstrīdot operatīvo darbību tiesiskumu un pieprasot kompensāciju, jūs varat saskarties ar šķēršļiem. Ja jums ir pamats domāt, ka valsts likumi neparedz efektīvu aizsardzību pret iespējamo jūsu datu neatļautu vai ļaunprātīgu izmantošanu operatīvo darbību ietvaros, jūs varat sūdzēties par neefektīvu tiesisko regulējumu. Uzziniet vairāk, kā sūdzēties par neefektīvu tiesisko regulējumu.

Resursi

Atjaunots 06/06/2019