Noziedzīgs nodarījums

Naida runa ir noziedzīgs nodarījums, kuru valsts var likumīgi novērst un par kura izdarīšanu valsts var piemērot sodu. Latvijas Krimināllikums par naida runu paredz sodu brīvības atņemšanas, piespiedu darba vai naudas soda veidā.

Naida runa tiek uzskatīta par noziedzīgu nodarījumu, ja tā atbilst aprakstam, kas formulēts Latvijas Krimināllikuma 78.pantā vai 150.pantā. Arī genocīda, kara nozieguma, nozieguma pret mieru un cilvēci publiska slavināšana, noliegšana, attaisnošana vai rupja noniecināšana ir uzskatāma par sodāmu naida runu.

Par vainīgajiem ar naida runu saistītā kriminālprocesā var atzīt ne tikai naida runas autoru. Arī jūs var saukt pie atbildības par naida runas izplatīšanu, ja apstiprinājāt naida runu saturošu ziņu, piemēram, piedāvājot platformu, kurā tā publicēta vai izplatīta.

Uzziniet vairāk par tiesībām uz taisnīgu tiesu kriminālprocesā.

Naida noziegumu un naida runas pazīmes

Naida runas pazīmes var tikt pamanītas gan pirms, gan pēc naida nozieguma izdarīšanas, gan arī nozieguma laikā, un valsts pienākums ir veikt izmeklēšanu, ņemot vērā šīs pazīmes. 

Latvijas Krimināllikums nosaka, ka ikviens no aizspriedumiem izrietošs noziedzīgs nodarījums, kas izdarīts pret personu vai personu grupu tās rases, tautības, etniskās vai reliģiskās piederības dēļ, var tikt uzskatīts par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts atbildību pastiprinošos apstākļos. Tiesas procesa laikā tiesa, lemjot par sodu, var ņemt vērā atbildību pastiprinošos apstākļus, proti, aizspriedumaino motīvu. Vispār tiesa atbildību pastiprinošus apstākļus ņem vērā jebkuros Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu gadījumos. Tas nozīmē, ka dažos gadījumos naida runa var norādīt uz to, ka notikušais noziegums ir naida noziegums vai ka noziegums ir izdarīts atbildību pastiprinošos apstākļos.

piemērs Ja liecinieki apgalvo, ka noziedznieks pirms uzbrukuma geju pārim izkliedzis homofobiskus saukļus, tas jāņem vērā, izmeklējot noziegumu un veicot turpmākās darbības.

Uzziniet vairāk par naida noziegumiem un atšķirībām starp naida noziegumu un naida runu.

Resursi

Atjaunots 18/03/2024