Pēc aizturēšanas jūs ievieto īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Jums ir tiesības uzturēties tādos apstākļos, kas nav necilvēcīgi vai pazemojoši. Uzziniet vairāk par apstākļiem aizturēšanas vietā.

Sūdzība policijai

Ja uzskatāt, ka apstākļi īslaicīgās aizturēšanas izolatorā  nav atbilstoši jūsu tiesībām, varat par tiem sūdzēties policijas amatpersonai, kas ir atbildīga par konkrēto aizturēšanas vietu. Jūs varat pieprasīt arī kompensāciju, ja uzskatāt, ka jums nodarīts jebkāds materiāls zaudējums vai morāls kaitējums.

Procedūra

Ja pieprasāt kompensāciju, jums attiecīgajā iesniegumā jāraksturo visi būtiskie apstākļi, jānorāda konkrētais pārkāpums, jāpaskaidro, kā tas radies, un iesniegumam jāpievieno pierādījumi, ja tādi jums ir. Attiecīgā amatpersona pārbaudīs, vai jūsu norādītie pārkāpumi patiešām ir pieļauti. Ja nepieciešams, policija var no jums pieprasīt papildu paskaidrojumus vai dokumentus. Par to, kā iesniegt sūdzību, lasiet Valsts policijas mājaslapā internetā. Kompensācijas pieprasīšanas un pieprasījuma izskatīšanas procedūras ir noteiktas Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā

Apelācija

Jums ir tiesības viena mēneša laikā saņemt atbildi par jūsu iesnieguma sakarā pieņemto lēmumu. Ja jūs neesat apmierināts ar policijas lēmumu, varat to pārsūdzēt augstākai iestādei. Lēmumā jābūt norādītam, kam un kādā termiņā to var pārsūdzēt. 

Sūdzība Veselības inspekcijai

Ja aizturēšanas laikā jūsu veselības stāvokli pārbaudījis ārsts, bet jūs neesat apmierināts ar nodrošinātās ārstēšanas  kvalitāti, varat iesniegt sūdzību Veselības ministrijas Veselības inspekcijai. Sūdzības sagatavošanas procedūra ir aprakstīta Veselības inspekcijas mājaslapā internetā. Veselības inspekcija bez maksas izvērtēs jūsu sūdzību, pieņems lēmumu par turpmāk veicamajiem pasākumiem un, ja nepieciešams, lūgs, lai iesniedzat papildu dokumentus. Veselības inspekcijai jums jāatbild viena mēneša laikā. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma